Monitor 9/99

monitor@monitor.bk.cz

Duben 1992 
Na 16. zasedání městského zastupitelstva informuje ing. Dostál o základním privatizačním projektu, který zpracovává vedení nemocnice, jejímž zakladatelem je v této chvíli Okresní úřad v Blansku. 

Říjen 1992 
Na základě výzvy Okresního úřadu zpracovává pracovní skupina MěÚ Blansko ve složení RNDr. Vykydal, ing. Plch, JUDr. Šosová, Mgr.Jančík, MUDr. Slavík a pan Souček konkurenční privatizační projekt města Blanska. 

Únor l994 
Město Blansko se stává zřizovatelem Nemocnice Blansko a současně byla Nemocnice Blansko zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Současné město Blansko potvrzuje, že trvá na svém privatizačním projektu. 
Vedle městského projektu byly mimo dílčí privatizační projekty předloženy projekty společnosti SALUS, s.r.o. na Polikliniku Blansko a společnosti Nemocnice Blansko s.r.o., zastoupené ing. Leošem Dostálem na areál nemocnice, pracoviště vodoléčby, tělovýchovného lékařství a dva rodinné domy na ul.Zahradní. 

Září 1994 
Město Boskovice předkládá privatizační projekt na Nemocnici Boskovice, vedle konkurenčního projektu předloženého skupinou tamních lékařů. 

Prosinec 1994 
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizací ČR sděluje, že na základě doporučení schvalovací komise byl celý areál Nemocnice Blansko prozatím z privatizace vyjmut s tím, že bude dočasně ponechán jako státní příspěvková organizace. 
Na základě usnesení 1.schůze městské rady požádalo město Blansko ministra o přehodnocení návrhu na rozhodnutí o privatizaci Nemocnice Blansko. 

Duben 1995 
PharmDr. J.Navrkalová požádala ředitele Nemocnice Blansko o pronájem nebytových prostor lékárny v areálu nemocnice od 1.7.1995 

Květen 1995 
Rada žádá:ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ing. Dostála, aby zvážil stažení svého privatizačního projektu /společnost Nemocnice Blansko,s.r.o./, pokud svůj projekt současně stáhne skupina lékařů /SALUS s.r.o./ 

3. května 1995 
Ředitel nemocnice uzavřel smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko, zastoupenou ředitelem Ing. Dostálem a PharmDr. J.Navrkalovou 

23.května 1995 
Městská rada nedoporučuje řediteli Nemocnice Blansko uzavřít smlouvu na pronájem lékárny z důvodů: 
a/ vynětí lékárny způsobí Nemocnici Blansko ekonomickou ztrátu 
b/zachování služeb poskytovaných Nemocnicí Blansko jako jednotného celku 

Červen 1995 
Město Boskovice aktualizuje svůj podaný privatizační projekt na Nemocnici Boskovice. 

Srpen 1995 
Rada ukládá příslušnému odboru vznést písemný dotaz na firmu Nemocnice s.r.o. , zda je ochotna odstoupit od privatizačního projektu v případě, že od svého projektu odstoupí firma SALUS. Stejný dotaz byl vznesen na firmu SALUS. 

Říjen 1995 
Ing. Dostál, jednatel soukromé společnosti Nemocnice Blansko s.r.o. sděluje, že společnost nehodlá odstoupit od svého privatizačního projektu a vyčká konečného rozhodnutí kompetentních státních orgánů. V tomtéž měsíci projevuje společnost SALUS Blansko s.r.o. vůli odstoupit od svého privatizačního projektu za podmínek, že od privatizačního projektu odstoupí současně Nemocníce Blansko s.r.o., že se nemocnice stane bezúplatným převodem majetkem města, že bude zachována jako jeden celek a budou vytvořeny podmínky pro praxi privátních lékařů v budově polikliniky. 
Majetek Nemocnice Boskovice byl formou bezúplatného převodu předán do majetku města Boskovice. 

6.října 
V dopise adresovaném starostovi města akceptuje ing. Dostál doporučení městské rady, aby neuzavíral s PharmDr. Navrkalovou smlouvu o pronájmu prostor stávající lékárny. 

20.října 
Městská rada ukládá řediteli nemocnice předložit variantní návrhy ekonomického vyhodnocení změny postavení lékárny v Nemocnici Blansko a formulovat nabídky nemocnice směrem k dr. Navrkalové k využití nebytových prostor k provozování lékárny. 

Listopad 1995 
6.listopad V dopise adresovaném vedoucímu odboru MěÚ sděluje ředitel nemocnice mimo jiné: "V průběhu roku 1995 schválily příslušné státní orgány privatizační projekt PharmDr. Navrkalové, která v této souvislosti požádala o pronájem nebytových prostor dosud lékárnou užívaných. Vedení nemocnice v souladu s doporučením městské rady nájemní smlouvu neuzavřelo." 
"Důvodem proč dosud nedošlo k uzavření nájemní smlouvy je skutečnost, že provoz lékárny je ekonomicky velmi efektivní a přináší zdroje do rozpočtu nemocnice", praví se dále v dopise. 

Červenec 1996 
Po jednání starosty na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci a doplnění údajů k privatizaci, které si vyžádalo ministerstvo zdravotnictví, sděluje OkÚ starostovi města, že usnesením vlády ČR byl zamítnut privatizační projekt na Nemocnici Blansko. 

Červen 1995 
Město Boskovice aktualizuje svůj podaný privatizační projekt na Nemocnici Boskovice. 

Srpen 1995 
Rada ukládá příslušnému odboru vznést písemný dotaz na firmu Nemocnice s.r.o. , zda je ochotna odstoupit od privatizačního projektu v případě, že od svého projektu odstoupí firma SALUS. Stejný dotaz byl vznesen na firmu SALUS. 

Říjen 1995 
Ing. Dostál, jednatel soukromé společnosti Nemocnice Blansko s.r.o. sděluje, že společnost nehodlá od- stoupit od svého privatizačního projektu a vyčká konečného rozhodnutí kompetentních státních orgánů. V tomtéž měsíci projevuje společnost SALUS Blansko s.r.o. vůli odstoupit od svého privatizačního projektu za podmínek, že od privatizačního projektu odstoupí současně Nemocníce Blansko s.r.o., že se nemocnice stane bezúplatným převodem majetkem města, že bude zachována jako jeden celek a budou vytvořeny podmínky pro praxi privátních lékařů v budově polikliniky. 

Majetek Nemocnice Boskovice byl formou bezúplatného převodu předán do majetku města Boskovice. 

6.října 1995
V dopise adresovaném starostovi města akceptuje ing. Dostál doporučení městské rady, aby neuzavíral s PharmDr. Navrkalovou smlouvu o pronájmu prostor, stávající lékárny. 

26.října 1995
Městská rada ukládá řediteli nemocnice předložit variantní návrhy ekonomického vyhodnocení změny po- stavení lékárny v Nemocnici Blansko a formulovat nabídky nemocnice směrem k dr. Navrkalové k využití nebytových prostor k provozování lékárny. 

6.listopad 1995
V dopise adresovaném vedoucímu odboru MěÚ sděluje ředitel nemocnice mimo jiné: "V průběhu roku 1995 schválily příslušné státní orgány privatizační projekt PharmDr. Navrkalové, která v této souvislosti požádala o pronájem nebytových prostor dosud (lékárnou užívaných. Vedení nemocnice v souladu s doporučením městské rady nájemní smlouvu neuzavřelo." 
"Důvodem proč dosud nedošlo k uzavření nájemní smlouvy je skutečnost, že provoz lékárny je ekonomicky velmi efektivní a přináší zdroje do rozpočtu nemocnice", praví se dále v dopise. 

Červenec 1996 
Po jednání starosty na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci a doplnění údajů k privatizaci, které si vyžádalo ministerstvo zdravotnictví, sděluje OkÚ starostovi města, že usnesením vlády ČR byl zamítnut privatizační projekt na Nemocnici Blansko. 
Listopad 1996 Po opakovaném projednávání problematiky privatizace Nemocnice Blansko potvrzuje městská rada trvající zájem o bezúplatný převod nemocnice na město což sděluje starosta města Ministerstvu financí ~R a Ministerstvu zdravotnictví. 

Prosinec 1996 
Vrchní ředitel sekce privatizace Ministerstva financí ~R dopisem sděluje starostovi města, že v nejbližší době by měla být problematika další privatizace, především lůžkových zdravotnických zařízení předmětem jednání porady ministrů a vlády. 
Potvrzuje, že nadále trvající zájem o bezúplatný převod Nemocnice Blansko na město bere na vědomí. 

Duben 1997 
Starosta města se obrací dopisem přímo na ministra zdravotnictví se žádostí o podporu při prosazování privatizace Nemocnice Blansko formou bezúplatného převodu na město. 

Červen 1997 
Pověřená odborná firma předložila vedení radnice výsledky hospodaření Nemocnice Blansko za rok 1995 a 1996, který upozornil mimo jiné na neekonomické pronájmy nebytových prostor, zejména lékárny. 

Září 1997 
Ministerstvo financí ČR sděluje, že privatizační projekt podaný městem Blanskem byl zamítnut usnesením vlády ČR již v červenci 1996 a toto stanovisko je i nadále platné. 

Srpen 1998 
Starosta města se obrací dopisem na ministra zdravotnictví ČR s žádostí o podporu úsilí města o bezúplatný převod nemocnice a dokončení privatizace. 

Únor l999 
Městská rada odvolává stávající členy Dozorčí rady Nemocnice Blansko, ruší zřizovací listinu dozorčí rady nemocnice s tím, že její funkci bude v plném rozsahu vykonávat městská rada. 

Starostka zahájila jednání s ministerstvem zdravotnictví zaměřená na dosažení změny stanoviska ministryně Roithové, potvrzené opětovně ministrem zdravotnictví Davidem, ve věci optimalizace nemocničních lůžek, zejména na oddělení interny. 

Březen 1999 
Městská rada projednala informaci o stavu a záměrech Nemocnice Blansko a uložila zástupkyni starostky a Řediteli nemocnice jednat s Okresním úřadem ve věci chirurgické pohotovostní služby. 

Květen 1999 
Osobním jednáním starostky s ministrem zdravotnictví bylo dosaženo změny počtu nemocničních lůžek, což bylo významné především pro existenci interního oddělení Nemocnice Blansko. 

Červen 1999 
Městská rada ukládá řediteli nemocnice zpracovat materiál, který bude řešit ekonomické a právní aspekty provozu lékárny v režii Nemocnice Blansko. 

Červenec 1999 
V materiálu předloženém na 15. zasedání městské rady ředitel nemocnice nenaplnil zadání uložené na předchozím zasedání městské rady, a proto městská rada materiál vrací s tím, aby byl rozšířen o charakteristiku skutečných dopadů do ekonomiky nemocnice. Současné bylo řediteli nemocnice uloženo vypovědět nájemní smlouvu a zajistit provoz ústavní lékárny od 1.1.2000. 

Srpen 1999 
Byl zahájen rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 1998 v návaznosti na rok 1995, 1996 a s přihlédnutím k roku 1997, prováděný nezávislou firmou. 

zpět