Je nemocnice nemocná? Monitor 21.12.99


....motivační prvek především pro mladé pracovníky nemocnice na všech úrovních vzdělání. Předpoklad na úseku správy: 
Na provozním a technickém úseku se předpokládá po zavedení organizačních opatření na úseku údržby, strážní služby, telefonní ústředny, stravovacím provozu, technické kanceláři, skladovém hospodářství a v oblasti úklidových prací roční úspory cca 3 mil. Kč. K tomu budou muset být většinou vypsána nová výběrová řízení a také bude muset dojít k úpravám stávajících smluvních vztahů.

Rekapitulace:
 
1. Údržba 475.000,- 
2. Strážní služba 200.000,- 
3. Telefonní ústředna 100.000,- 
4. Stravovací provoz 500.000,- 
5. Technická kancelář 150.000,- 
6. Skladové hospodářství 1 ,450.000,- 
7. Úklidové práce 250.000,- 
CELKEM 3,125.000,- 

Další zisky: 

1)vzniklé jinou ekonomickou strukturou nákladových středisek a zde hlavně v oblastech: 
- léků 
- ZUM 
- metodiky vykazování 
- zdravotního materiálu 
- ostatního materiálu 
2)pokračující optimalizace personálního obsazení 
3)provoz lékárny - zvýšení provozního zisku z lékárny na předpokládané 3mil. Kč/rok 

Negativní minulost: 
1)Nevýhodná nájemní smlouva s provozem lékárny, roční ztráta činí nejméně 2,4 mil. Kč, tzn. celkem za tři a půl roku (účinnost privatizace lékárny nastala k 1.10.1996 a vzhledem k 3 měsíční výpovědní lhůtě)činí 8,4mil.Kč 

2)Zkreslování hospodářského výsledku:
- zaúčtování penále do výnosů před jeho zaplacením 
- nevytváření rezerv na pohledávky za zdravotními pojišťovnami a na penále 
ze závazků po splatnosti (trvale je evidováno cca 16 mil. K~ závazků po 
splatnosti). 

3) Absence výběrových řízení u velkého počtu dodavatelů

4) Daňový únik - nebyla odvedena daň, sociální a zdravotní pojištění z nepeněžního příjmu u pojistné smlouvy pro případ ušlého výdělku pracovníků managementu při pracovní neschopnosti (navíc tato pojistná smlouva u společnosti ALIANZ byla uzavře- na bez vědomí zaměstnanců NB) 

5) Nevýhodná finanční půjčka od společnosti Fresenius Praha ve výši 2,8 mil. Kč - půjčka byla podmíněna odběrem 5000 ks dialyzátorů ročně v pevné stanovené zahraniční měně a nevýhodné ceně cca 0 100 Kč/ks vyšší ve srovnání s cenou pro jiného odběratele od stejné společnosti po celou dobu její splatnosti. Vznikla tak ztráta řádové 500 tis. Kč/rok a tedy celkem 1,25 mil. Kč po dobu platnosti smlouvy. Navíc jsou dodávky fakturovány se 14ti denní splatností a u jiného odběratele s 3 měsíční dobou splatnosti 

6) Absence vzdělávání zdravotnických pracovníků 

7) Dále například: 
- nevýhodná doba splatnosti - nemocnicí plošně fakturována doba splatnosti 14 dní, v resortu běžně používá až 6 měsíců, přičemž NB trvale platí hluboko po dni splatnosti - obdržení 2 penalizačních faktur na 700tis.Kč 
- upřednostňování věřitele - např. lékárna 
- neoprávněná úhrada služeb - platba služeb, jež byly dle smlouvy součástí smluvní částky - nejméně cca 340 tis. Kč 
- špatné účtování služeb 
- formální nedostatky při výběrových řízeních, znamenající jejich neplatnost

Závěr:
Na základě uvedených skutečností mohu prohlásit, že Nemocnice Blansko byla jenom finančního hlediska prokazatelně poškozená nejméně o 10mil.Kč. 
Veškeré kroky, které jsem zjistil, směřovaly k zániku Nemocnice Blansko ( výběrová řízení, sklad ba lůžek atd.). Za nejdůležitější však považuji, že nebyla stanovena koncepce Nemocnice Blansko a tím byla bezprostředně ohrožena její existence. 
Vzhledem k uvedeným opatřením očekávám v roce 2000 kladnou změnu hospodářského výsledku o 8 mil. Kč a tím vyvedení nemocnice z červených. 
V roce 2001 pak očekávám hospodářský výsledek ještě o 5mil.Kč lepší.
Na úseku medicínském činnosti předpokládám zahájení činnosti centrálního příjmu a zahájení cerebrovaskulárního programu. 

V Blansku dne 15.12.1999 Ivan Kozák, ředitel Nemocnice Blansko

monitor@monitor.bk.cz

zpět