Monitor 21/00, 27.10.00
- Rada schvaluje poskytnut( ručitelského prohlášení města Blanska ze nesplacenou jistinu kontokorentního úvěru c. 053 00 0003, včetně příslušenství. Ukládá Nemocnici Blansko předložit k projednání na nejbližší zasedání městského zastupitelstva. 
- Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o státní dotaci na rekonstrukci rehabilitačního oddělení. 
- Rada bere na vědomí navýšení platu v Nemocnici Blansko k 1 . 10. 2000. 
-Rada souhlasí prodloužením termínu k předložení návrhu rozpočtu Nemocnice Blansko na r. 2001 do 1. 11. 2000 a ukládá odboru FIN a PRAV poskytnout právní pomoc při rozboru příslušných zákonu. 
- Rada bere na vědomí plán investičních akci( Nemocnice Blansko uvedených v materiálu "Plán investic na rok 2000 až 2003". 
Ukládá Nemocnici Blansko předkládat jednotlivé pořízení investic vždy městské radě ke schválení. 
Ukládá Nemocnici Blansko pravidelně čtvrtletně vyhodnocovat v rozborech hospodaření přínos nové pořízených investic i s dopadem na o8ekávané výnosy a očekávané provozní náklady. 
Realizovány budou pouze takové investice, které budou zcela financovány z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, schválených dotací, případné z jiných schválených zdrojů financování. 
monitor@monitor.bk.cz

zpět