42. zasedání Rady města Blanska ze dne 19.10.2004
-odvolání Ing. Ivana Kozáka z funkce ředitele příspěvkové organizace
Nemocnice Blansko


Usnesení z 29. zasedání Rady města Blanska konaného dne 27. 1. 2004

Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 117 - „Rekonstrukce kožního oddělení v Nemocnici Blansko“.

Usnesení z 23. zasedání Rady města Blansko konaného dne 4.112003
- Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za III. čtvrtletí roku 2003.
- Rada schvaluje předložený návrh rozpočtového provizoria Nemocnice Blansko na I. Čtvrtletí roku 2004.
- Rada souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky vedenou v účetnictví Nemocnice Blansko za cizincem.

Usnesení z 18. zasedání  Rady města Blansko konaného dne 24.6.2003

- Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 116 Centrální příjem a
  diagnostické centrum v Nemocnici Blansko.
- Rada schvaluje předložený návrh změny provozu chirurgické ambulance
  Nemocnice Blansko v roce 2003.

 Usnesení z 15. zasedání Rady města Blansko konaného dne 27. 5. 2003
- Rada neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu střediska dialýzy a
   Smlouvu o kooperaci mezi Nemocnicí Blansko a firmou Fresenius Medical Care
   DS, s.r.o.
- Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice
Blansko č. 38 – "Nákup
   mikroskopu pro oddělení OKB".
- Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko řešit parkovací situaci v areálu'
   Nemocnice Blansko v souladu s potřebami privátních lékařů.
- Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 6. 29/2001/Pe s Nemocnicí
   Blansko dohodou k 31.12.2002.

Usnesení z 10. zasedaní rady města konaného dne 11.3.2003
Rada schvaluje
- předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2002. Hospodářský
   výsledek za r. 2002
bude použit na úhradu ztrát z minulého období
- realizaci investiční položky Nemocnice Blansko
č. 98 - „Rekonstrukce
  stravovacího provozu v Nemocnici Blansko"
- realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 99 - „Nákup Škoda-SUPERB"

 
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Blanska konaného dne 17.12.2002
Usnesení č. 6
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku dle předloženého návrhu Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 7
Rada schvaluje prodej telefonní ústředny za navrhovanou cenu dle předloženého návrhu Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 8
Rada schvaluje dodatek č. 1 "Statutu" Nemocnice Blansko účinného od 15.8.2001. Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zřízením kardiologické ambulance v Nemocnici Blansko.

Usnesení z 5. zasedání Rady města Blanska konaného dne 19. 12. 2002
Usnesení č. 1
Rada revokuje usnesení č. 9 z 4. zasedání rady města ze dne 17. 12. 2002.
PhDr. Jaroslava Králová starostka


Usnesení z 1. zasedání Rady města Blanska konaného dne 26.11.2002

Usnesení č. 79
Rada schvaluje realizaci investiční položky Nemocnice Blansko č. 93 - Vybudování kanalizační přípojky k rodinnému domku Zahradní ul. č. 6
Usnesení č. 80
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 41, 56, 68- Výměna terminálů za PC v Nemocnici Blansko
Usnesení č. 81
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 35 - Obměna scintilační gamakamery pro oddělení ONM Nemocnice Blansko - s účinností od 14.11.2002.
Usnesení č. 82
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 94 - Rekonstrukce stomatologické ambulance
Usnesení č. 83
Rada bere na vědomí předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za III. čtvrtletí roku 2002.
Usnesení č. 84
Rada schvaluje střednědobý plán kontrolní činnosti a interního auditu na roky 2002 - 2004 kontrolního oddělení MěÚ.

Usnesení ze 78. zasedání Rady města Blanska konaného dne 21. 10. 2002
Usnesení č. 1
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 90 - Nákup van pro rekonstruované prostory rehabilitace Nemocnice Blansko. 
Usnesení č. 2
Rada schvaluje realizaci investiční položky č. 40 - Výměna aktivních prvků počítačové sítě pro Nemocnici Blansko.
Usnesení č. 3
Rada schvaluje realizaci investičních položek č. 91 - Nákup mamografického přístroje a č. 92 - Nákup vyvolávacího automatu pro oddělení RDG Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 4
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí revolvingového úvěru. Usnesení č. 5
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko. Usnesení č. 6
Rada ukládá řediteli nemocnice předložit písemné záměry nemocnice v oblasti chirurgické ambulance na příští jednání rady.

Usnesení z 73. zasedání Rady města Blanska konaného dne 28. 5. 2002

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo SM/Výp/85/93/Ně/Ko ze dne 27.5.1993 mezi Městem Blansko a Nemocnicí Blansko na výpůjčku části pozemku parc.č. 826/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko, a to dohodou ke dni uzavření nového smluvního vztahu na uvedenou část pozemku.
Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 826/1 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. Blansko z důvodu umístění zdroje užitkové vody pro ZZS k mytí vozů (při komunikaci v Horní Palavě, u chodníku z Palavy k nemocnici).

Usnesení ze 71. zasedání Rady města Blansko konaného dne 23. 4. 2002
Usnesení č. 2
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2002.
Usnesení č. 3
Rada schvaluje usměrňování mzdových prostředků na platy Nemocnice Blansko pro rok 2002.
Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Tomášem Řehořkem pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení - stomatologie od 1. 5. 2002.

Usnesení z 65. zasedání rady města konaného dne 15. 1. 2002
Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí zprávu ke kontrolní činnosti prováděné kontrolním oddělením MěÚ.
Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem Nemocnicí Blansko na prostory vodoléčby v objektu krytých lázní v Blansku.
Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí sdělení ředitele Nemocnice Blansko k ambulantní činnosti Nemocnice Blansko ve vztahu k privátním lékařům.
Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 1006/47 orná půda, parc. č. 623/2 ostatní plochy a parc. č. 1019/3 (dle PK), vše v k.ú. Blansko za účelem umístění 3 ks informačních tabulí o velikosti každé asi 7 m2, upozorňujících na ZZS okresu Blansko, a to pro Nemocnici Blansko, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že umístění tabulí bude provedeno v souladu s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

Usnesení z 66. zasedání rady města Blanska konaného dne 29. 1. 2002
Usnesení č. 6
Rada schvaluje podle plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2002 realizaci položky č. 83 - rekonstrukce dialýzy.
Usnesení č. 7
Rada schvaluje podle plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2002 realizaci položky č. 23 - rekonstrukce rehabilitace I. etapa.
Usnesení č. 8
Rada schvaluje odprodej neupotřebitelného materiálu Nemocnice Blansko v částce 3.100,- Kč nájemci lékárny v objektu Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 9
Rada schvaluje fyzickou likvidaci opotřebovaného a neopravitelného majetku Nemocnice Blansko.


Usnesení ze 63. zasedání rady města konaného dne 20.11.2001
Rada schvaluje předložený odprodej neupotřebitelného d majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení z 62. zasedání rady města konaného dne 23. 10. 2001
Usnesení č. 4
Rada schvaluje žádost Nemocnice Blansko na poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru.
Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí zprávu kontrolního oddělení ke kontrolní činnosti.

Usnesení z 61. zasedání rady města konaného dne 9. 10. 2001
Usnesení č. 12
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 a souhlasí se zařazením položky č. 81 - rekonstrukce plicního pavilonu. Nemocnice Blansko zajistí finanční krytí tak, aby nedošlo ke změnám parametrů rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2001

Usnesení z 60. zasedání rady města konaného dne 25. 9. 2001
Usnesení č. 1
Rada schvaluje navrhovanou fyzickou likvidaci opotřebovaného majetku Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 3
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 a souhlasí se zařazením položky č. 82 - rekonstrukce koupelny na kožním oddělení.

Usnesení z 59. zasedání rady města konaného dne 4. - 5. 9. 2001
Usnesení č. 54
Rada schvaluje rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí 2001.
Usnesení č. 55
Rada schvaluje Statut Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 56
Rada bere na vědomí uzavření dohody mezi Nemocnicí Blansko a pobočkou VZP Blansko o zaplacení smluvní pokuty za pozdní úhradu zdravotní péče.
Usnesení č. 57
Rada schvaluje úpravu plánu investic na rok 2001 a souhlasí se zařazením položek č. 79 a č. 80. Schvaluje pořízení fibrobronchoskopu, ultrazvukové čističky pro plicní oddělení a zřízení vydávacího okna pro prodej léků v době pohotovosti.

Usnesení z 58. zasedání rady města konaného dne 24. 7. 2001 
Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí nájemní smlouvu mezi Nemocnicí Blansko a firmou Siemens, s. r. o. Praha na pronájem přístroje CT Somatom Emotion pro RTG oddělení.
Usnesení č. 36
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 20 (monitorovací systém pro oddělení JIP interna) včetně dalšího postupu v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb., v platném znění.
Usnesení č. 37
Rada souhlasí s odpisem pohledávky z roku 1998 ve výši 551,50 Kč za léčení cizího státního příslušníka.
Usnesení č. 38
Rada schvaluje pořízení investice - stavební úpravy pro instalaci CT v rozsahu cca 1 mil. Kč v souladu se schváleným plánem investic.
Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP ve stávajícím rozsahu zdravotní péče a s platností do 30. 6. 2006. 
Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí zprávu ke kontrolní činnosti.

Usnesení z 57. zasedání rady města konaného dne 26. 6. 2001
Usnesení č. 10
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 42 (nákup harddisku) a vyslovuje souhlas s pořízením nové investice.

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 19. 6. 2001

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo potvrzuje usnesení č. 3 přijaté na mimořádném zasedání zastupitelstva konaném dne 4. 11. 1996.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu Nemocnice Blansko.

Usnesení z 56 zasedání rady města konaného 5.6.2001
Usnesení č. 37
Rada projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za I. čtvrtletí roku 2001.
Usnesení č. 38
Rada schvaluje úpravu plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2001 u položky 48 a vyslovuje souhlas s pořízením nové investice - EEG přístroje pro oddělení neurologie.
Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí odpisový plán Nemocnice Blansko na rok 2001.
Usnesení č. 40
Rada schvaluje použití hospodářského výsledku - zisku za rok 2000 ve výši 11.149.199,48 Kč k úhradě ztrát z minulých let.
Usnesení č. 41
Rada bere na vědomí zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky Nemocnice Blansko k 31. 12. 2000 a ukládá odboru FIN předložit materiál zastupitelstvu města.Usnesení č. 42
Rada ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko, oddělení PRAV a odboru FIN podílet se na přípravě materiálů k aktualizaci stávajícího privatizačního projektu podle požadavků Ministerstva financí ČR.
Usnesení č. 43
Rada schvaluje koncept "Podnikatelského záměru" v rámci zajištění úkolů k privatizaci Nemocnice Blansko a ukládá vedení města dopracovat tento materiál.Usnesení č. 44
Rada souhlasí s potvrzením schváleného usnesení přijatého na mimořádném zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 11. 1996 a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu města usnesení v jeho původním znění k potvrzení.

Usnesení z 55. zasedání rady města konaného dne 22. 5. 2001 
Usnesení č. 13
Rada schvaluje Zřizovací listinu Nemocnice Blansko a ukládá odboru FIN předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 
Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Milanem Stojanovem pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení - stomatologie od 1. 6. 2001. 
Usnesení č. 16
Rada města souhlasí s obměnou scintilační gamakamery v Nemocnici Blansko a v této souvislosti se žádostí o systémovou dotaci ze státního rozpočtu

Usnesení z 54. zasedání rady města konaného dne 9. 5. 2001 
Usnesení č. 19
Rada bere na vědomí informace k převodu majetku Nemocnice Blansko na Město Blansko. 
Usnesení č. 20
Rada schvaluje pořízení investice pro Nemocnici Blansko - nákup počítačové stanice. 
Usnesení č. 21
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o státní dotaci na rekonstrukci stravovacího provozu pro rok 2002. 
 
Usnesení z 52. zasedání rady města konaného dne 24. 4. 2001 
Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2001.
Usnesení č. 19
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o usměrňování prostředků na platy podle §5, objem mzdových prostředků na tarifní mzdy, mimotarifní položky a celkové mzdové náklady příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pro rok 2001 v absolutní výši. 
Usnesení č. 20
Rada schvaluje po úpravách kritéria pro výplatu roční odměny ředitele Nemocnice Blansko v roce 2001 podle stanovených zásad.

Usnesení ze 46. zasedání rady města konaného dne 16. 1. 2001 
Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Silvií Kovandovou pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení - stomatologie.
Usnesení č. 8
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku v budově OZS Černá Hora mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Darinou Kupkovou pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení - gynekologie.
Usnesení č. 9
Rada schvaluje pořízení investic fibrobronshoskopu a analyzátoru glukózy pro Nemocnici Blansko. 
Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí plošné navýšení mezd pracovníků Nemocnice Blansko.

Usnesení ze 45. zasedání městské rady konaného dne 12. 12. 2000 
Usnesení č. 32
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za období I. - III. čtvrtletí roku 2000.
Usnesení č. 33
Rada schvaluje předložený návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994 v platném znění schváleném městskou radou dne 12. 9. 2000.
Usnesení č. 34
Rada schvaluje předloženou Dohodu ze dne 27. 11. 2000 o bezplatném poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci - statutárnímu zástupci Nemocnice Blansko. Výdaje při pracovních cestách hradí zaměstnavatel, výdaje se soukromými cestami hradí zaměstnanec sám ze svých finančních prostředků.

Usnesení ze 44. zasedání městské rady konaného dne 21. 11. 2000 
Usnesení č. 55
Rada schvaluje navrhovanou likvidaci neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 56
Rada schvaluje předložený návrh na odprodej nepoužitelného majetku Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 57
Rada souhlasí se smlouvou o nájmu mezi Nemocnicí Blansko a firmou IMOS Brno a.s., se sídlem Olomoucká 74, Brno, jejímž předmětem je budova údržby, montovaný a plechový sklad, které nájemce využije pro zařízení staveniště v souvislosti s výstavbou Domova důchodců Blansko.
 
Usnesení z 41. zasedání městské rady konaného dne 10. 10. 2000 
Usnesení č. 44
Rada schvaluje poskytnutí ručitelského prohlášení města Blanska ze nesplacenou jistinu kontokorentního úvěru č. 053 00 0003, včetně příslušenství. Ukládá Nemocnici Blansko předložit k projednání na nejbližší zasedání městského zastupitelstva.
Usnesení č. 45
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o státní dotaci na rekonstrukci rehabilitačního oddělení.
Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí navýšení platů v Nemocnici Blansko k 1. 10. 2000.
Usnesení č. 47
Rada souhlasí s prodloužením termínu k předložení návrhu rozpočtu Nemocnice Blansko na r. 2001 do 1. 11. 2000 a ukládá odborům FIN a PRAV poskytnout právní pomoc při rozboru příslušných zákonů.
Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí plán investičních akcí Nemocnice Blansko uvedených v materiálu "Plán investic na rok 2000 až 2003".
Ukládá Nemocnici Blansko předkládat jednotlivé pořízení investic vždy městské radě ke schválení.
Ukládá Nemocnici Blansko pravidelně čtvrtletně vyhodnocovat v rozborech hospodaření přínos nově pořízených investic i s dopadem na očekávané výnosy a očekávané provozní náklady.
Realizovány budou pouze takové investice, které budou zcela financovány z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, schválených dotací, případně z jiných schválených zdrojů financování.

Usnesení ze 40. zasedání městské rady konaného dne 12. 9. 2000 
Usnesení č. 31
Rada jako dozorčí rada Nemocnice Blansko schvaluje upravené "Zásady komunikace mezi Dozorčí radou nemocnice a Nemocnicí Blansko v průběhu hospodářského roku".
Usnesení č. 32
Rada schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994.
Usnesení č. 33
Rada schvaluje vydání úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení z 39. zasedání městské rady konaného dne 22. 8. 2000 
Usnesení č. 54
Rada ukládá odboru FIN - kontrolnímu oddělení, provést kontrolu hospodaření Nemocnice Blansko za I. pololetí r. 2000.

Usnesení z 38. zasedání městské rady konaného dne 18. 7. 2000 
Usnesení č. 32
Rada jako dozorčí rada Nemocnice Blansko se zabývala prohlášením představenstva OS ČLK, vzala na vědomí informaci o přípravě společné schůzky lékařů nemocnic v Boskovicích a v Blansku pod záštitou odborných ředitelů a za účasti zdravotní radové okresu Blansko na půdě ČLK.
Usnesení č. 33
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994.
Usnesení č. 34
Rada projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření Nemocnice Blansko k 31.5.2000 a způsob, jakým se vedení Nemocnice Blansko vypořádalo s úhradou všech závazků po splatnosti, které činily ke dni 15. 11. 1999 17,5 mil. Kč a ke dni 27. 4. 2000 byly zcela uhrazeny.

Usnesení z 35. zasedání městské rady konaného dne 30. 5. 2000 
Rada schvaluje změny v plánu HIM a NIM Nemocnice Blansko na rok 2000 dle předloženého materiálu, které vycházejí z nově schválené koncepce Nemocnice Blansko. 
Rada schvaluje vyřazení majetku Nemocnice Blansko dle předloženého materiálu v položkách 710-003 až 964-001. 

Usnesení z 33. zasedání městské rady konaného dne 4. 5. 2000 
Rada souhlasí s obměnou scintilační gamakamery v Nemocnici Blansko a v této souvislosti se žádostí o systémovou dotaci ze státního rozpočtu na rok 2001.
Rada souhlasí se zbudováním vodoléčby a rehabilitačního centra v budově polikliniky Nemocnice Blansko a v této souvislosti se žádostí o systémovou dotaci ze státního rozpočtu na rok 2001.
Rada souhlasí s výměnou oken v budově polikliniky Nemocnice Blansko a v této souvislosti se žádostí o systémovou dotaci ze státního rozpočtu na rok 2001.

Usnesení z 32. zasedání městské rady konaného dne 2. 5. 2000 
Rada pověřuje starostku, aby jménem města Blansko, jako zřizovatele Nemocnice Blansko, požádala Finanční úřad v Blansku, na základě předloženého materiálu, o provedení mimořádné kontroly hospodaření Nemocnice Blansko a správnosti vedení účetnictví.
Rada pověřuje starostku zajištěním kontroly plnění ustanovení zák. č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v Nemocnici Blansko Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Usnesení z 31. zasedání městské rady konaného dne 11. 4. 2000 
Rada města Blanska stanovuje na základě nařízení vlády č. 48/1995 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu, KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle §4, odstavec 1, písmeno a) limit zaměstnanců a limit prostředků na platy pro rok 2000.
Příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko nestanovuje způsob usměrňování prostředků na platy pro rok 2000 s přihlédnutím k nařízení vlády č. 349/1997 Sb.
Rada souhlasí s bezúplatným převodem vyřazovaných nemocničních lůžek včetně matrací od Nemocnice Blansko na společnost Katolického domu v Blansku.

Usnesení z 30. zasedání městské rady konané dne 30. 3. 2000 
Rada souhlasí s podpisem předložené Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Nemocnicí Blansko a PharmDr. Jitkou Navrkalovou.

Usnesení z 29. zasedání městské rady konaného dne 21. 3. 2000 
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 131 m2 v objektu Sadová 2, Blansko, MUDr. Vladimíru Širůčkovi, bytem Dvorská 36, Blansko, MUDr. Bohdaně Ševčíkové, bytem Jasanova 8, Blansko a paní Marii Andrlové, bytem Masarykova 53, Blansko, za účelem zřízení a provozu zdravotnických služeb v rozsahu praktický lékař pro dospělé, akupunktura, praktický zubní lékař, zubní laboratoř, za nájemné 1 000,-- Kč/m2/rok.
Rada bere na vědomí zprávu k úpravě rozpočtu Nemocnice Blansko k 1. 3. 2000.

Usnesení z 28. zasedání městské rady konaného dne 7. 3. 2000 
Usnesení č. 19
Rada souhlasí, aby Nemocnice Blansko nakoupila a jednorázově uhradila projekt od firmy VEMA, počítače a projektování spol. s r.o., v celkové částce 76.482,- Kč.
 
Usnesení z 25. zasedání městské rady konaného dne 25. 1. 2000 
Usnesení č. 6
Rada revokuje usnesení č. 35 z 24. zasedání městské rady ze dne 11. 1. 2000 (Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souvislosti s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21. 12. 1999. Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce dle rozpravy.)
Usnesení č. 7
Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souvislosti s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21. 12. 1999. Rada ukládá odboru FIN předložit tuto záležitost k projednání městskému zastupitelstvu.
Usnesení č. 32
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s panem Karlem Přikrylem, bytem Ráječko 302, za účelem umístění nápojového automatu ve spojovacím krčku polikliniky a Nemocnice Blansko.

Usnesení z 24. zasedání městské rady konaného dne 11. 1. 2000 
Usnesení č. 31
Rada schvaluje po úpravách nový statut Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 32
Rada schvaluje koncepci Nemocnice Blansko na rok 2000.
Usnesení č. 33
Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2000.
Usnesení č. 34
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko pro rok 2000.
Usnesení č. 35
Rada ukládá řediteli nemocnice vyplatit půjčku poskytnutou od společnosti Fresenius a současně souhlasí s finanční půjčkou pro Nemocnici Blansko v objemu 2.223.311,- Kč na likvidaci tohoto závazku. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s usnesením č. 43 z 8. zasedání městského zastupitelstva z 21.12.99.
Rada pověřuje starostku podpisem smlouvy o půjčce s podmínkami dle rozpravy. 
Usnesení č. 36
MR souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí systémové dotace ze státního rozpočtu pro Nemocnici Blansko na tyto akce: 1. pořízení CT přístroje
2. rekonstrukce střešního pláště budovy polikliniky Nemocnice Blansko
3. výměna dvou kusů výtahů v Nemocnici Blansko
Usnesení č. 39
Rada ukládá odboru SOC, aby zaslal členům městského zastupitelstva rozbor hospodaření Nemocnice Blansko v letech 1995 - 1998. 
T: 31. 1. 2000

Usnesení z 23. zasedání městské rady konaného dne 21. 12. 1999 
Usnesení č. 5
Rada doporučuje bezúplatný převod majetku Nemocnice Blansko na Zdravotnickou záchrannou službu okresu Blansko z důvodu sloučení ZZS okresu Blansko s výjezdovou skupinou rychlé lékařské pomoci při Nemocnici Blansko.

Usnesení z 21. zasedání městské rady konaného dne 30. 11. 1999 
Usnesení č. 36
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Usnesení č. 37
Rada schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Nemocnice Blansko včetně doplnění dle zápisu.
Usnesení č. 38
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko vypracovat nový statut Nemocnice Blansko a předložit ho k projednání na 23. zasedání MR.
Usnesení č. 39
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko, aby předložil na 23. zasedání MR koncepci, plán investic a rozpočet pro rok 2000. 
 
Usnesení z 19. zasedání městské rady konaného dne 4. 11. 1999 
Usnesení č. 1
Rada jmenuje na základě doporučení výběrové komise ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice Blansko p. Ing. Ivana Kozáka s účinností od 15. 11. 1999. 
Usnesení č. 2
Rada ruší pověření dočasným vedením Nemocnice Blansko paní JUDr. Janě Navrátilové s účinností k 15. 11. 1999. 

Usnesení z 18. zasedání městské rady konaného dne 19. 10. 1999 
Usnesení č. 3
Rada stanovila usnesením č. 67 ze 17. městské rady ze dne 5.10.1999 termín výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko na pondělí 1.11.1999. Vzhledem k počtu podaných přihlášek rada stanovuje, že výběrové řízení bude pokračovat v úterý 2.11.1999.

Usnesení ze 17. zasedání městské rady konaného dne 5. 10. 1999 
Usnesení č. 62
Rada revokuje usnesení č.60 z 15. zasedání MR ze dne 27. 7. 1999, k řešení problematiky lékárny se vrátí po jmenování nového ředitele Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 63
Rada zřizuje pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko komisi a jmenuje za členy této komise:
- 1 člena Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče ČR při Nemocnici v Blansku
- 1 člena Profesní odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska při Nemocnici v Blansku
- 1 člena České lékařské komory
- 1 člena České lékárnické komory
- 1 člena České stomatologické komory
- 1 člena za Nemocnici Blansko MUDr. Naděždu Formánkovou
- 4 členy za Městskou radu Blansko Mgr. Věru Vachovou, PhDr. Jaroslavu Královou, Ing. Jindřicha Krále, Ing. Ivo Lachmana
- 3 členy nezávislí členové Ing. Richard Schmidt, MUDr. Milan Šilhan, MUDr. Milan Bajgar
Usnesení č. 64
Rada jmenuje tajemnicí komise pro výběrové řízení na ředitele Nemocnice Blansko vedoucí odboru SOC Mgr. Ludmilu Sedlákovou. 
Usnesení č. 65
Rada rozhodla, že komise ve výběrovém řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko bude provádět posouzení uchazečů o tuto funkci pohovorem a dále na základě výsledku psychologického testu.
Usnesení č. 66
Rada pověřuje otevřením obálek pro výběrové řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko:
Mgr. Věru Vachovou
PhDr. Jaroslav Královou
Mgr. Ludmilu Sedlákovou
Usnesení č. 67
Rada stanovuje termín výběrového řízení na funkci ředitele Nemocnice Blansko na pondělí 1. 11. 1999.


Usnesení z 16. zasedání městské rady konané dne 7. 9. 1999
Usnesení č. 12
Rada odvolává z funkce ředitele příspěvkové organizace města Nemocnice Blansko jejímž je zřizovatelem, Ing. Leoše Dostála, a to s okamžitou platností od 8. září 1999. Důvodem k odvolání ředitele je nedůvěra městské rady v to, že Ing. Leoš Dostál spolupracuje a bude spolupracovat v intencích usnesení městského zastupitelstva při získání nemocnice do majetku města a jejího dalšího ekonomického a odborného rozvoje.
Tato nedůvěra vyplynula z jednání ředitele vůči zřizovateli v uplynulých letech a dlouhodobé nečinnosti ředitele jako manažera nemocnice ve věci:
a) bezúplatného převodu nemocnice do majetku města, přičemž se souběžně 
nacházel v pozici jednatele soukromé společnosti, jejíž privatizační 
projekt byl v konkurenčním vztahu k zájmům města.
b) výběrového řízení optimalizace nemocničních lůžek a následného úsilí o 
změnu rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.
c) nesplnění úkolu zřízení chirurgické pohotovosti v Nemocnici Blansko.
d) nenaplňování doporučení rozboru hospodaření nemocnice z roku 1997 ve 
prospěch ekonomiky organizace Nemocnice Blansko.
Usnesení č. 13
Rada pověřuje dočasným vedením Nemocnice Blansko JUDr. Janu Navrátilovou, současnou vedoucí obchodně právního útvaru nemocnice, a to do data jmenování nového ředitele, vzešlého z výběrového řízení.
Usnesení č. 14
Rada ukládá starostce města Blanska seznámit zastupitelstvo s důvody, které vedly městskou radu ke změnám ve vedení Nemocnice Blansko a JUDr. Janě Navrátilové, pověřené řízením nemocnice, zpracovat pro městské zastupitelstvo aktuální informaci o stavu Nemocnice Blansko. 
Usnesení č. 15
Rada ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví bezodkladně vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Nemocnice Blansko a předložit na 17. zasedání městské rady návrh složení výběrové komise, a to v souladu s platnými právními předpisy.

zpět