Aktuálně o Nemocnici Blansko - ve schránkách 20.12.99
 

Nemocnice v Blansku je v provozu od prosince roku 1985. Byla vybudována za pomoci občanů města, především proto, aby léčebná péče byla všem lépe dostupná. Historicky dříve fungující nemocnice v Boskovicích a handicap neúplnosti vybavení základními obory, odsoudily od počátku existence tuto nemocnici do role shovívavě přehlíženého artefaktu. Přesto však, jak nejlépe mohla, sloužila nemocnice dobře, v řadě oborů špičkově, nejen občanům města a okresu, ale i v nadregionálním kontextu. Pravděpodobně tyto kvality pomohly překonat pochybnosti o opodstatněnosti dalšího fungování nemocnice v období transformace zdravotnictví počátkem 90. let a nemocnice získala suverenitu při zachování všech svých odborných činností. S pocitem bezpečí a zdánlivé stability se ale vytratil smysl pro boj a obranu. Zatímco jiná zdravotnická zařízení každodenně hledala svou cestu ke slunci, svůj smysl a cíl, v Blansku sice pilně pracovali, ale ten cíl nějak zapomněli vytyčit. Absenci "vize" Nemocnice Blansko však registrovala výběrová komise ministerstva zdravotnictví, která diskvalifikovala velkou část lůžek akutní péče nemocnice do role tzv. následné péče. Nejasný program rozvoje Nemocnice Blansko přinášel současně problémy v oblasti zvyšování odborné kvality personálu. Tyto koncepční nedostatky byly jedním z hlavních důvodů odvolání ředitele nemocnice. Nový management Nemocnice Blansko se proto v první fázi zaměřil především na stanovení "vize nemocnice". Je to první konkrétní a realizovatelný program, který nemocnice po řadě let má. 

Prostých pět bodů pro další činnost: 
1)Začne se znovu bojovat o veřejný zájem na existenci nemocnice. 
2)Nemocnice Blansko bude především sloužit jako městská nemocnice. 
3)Mimo základní náplň činností městské nemocnice, nepromarní zařízení šanci uplatnit se i nadregionálně v nadstandardních oborech, které zde mají tradici a odbornou prestiž, jako je neurologie, TRN, kožní, nukleární medicína, hemodialýza. Tyto odbornosti budou dále edukačně i materiálně podporovány a rozvíjeny. 
4) Bude vytvořeno oddělení centrálního příjmu, které vyřeší dlouhodobě trvající problém pohotovostních lékařských služeb, především chirurgických, ve městě Blansku. Toto oddělení, disponující lůžkovými kapacitami na úrovni stacionáře a pracující v úzké vazbě na nemocnici a RZP, bude schopno zajistit neodkladnou péči v jakékoli život ohrožující situaci. 
5) Nosným rozvojovým programem nemocnice však bude cerebrovaskulární program. Pro rozvoj tohoto programu bude využito nejen stávajících lůžek interního a neurologického oddělení a části lůžek tzv. následné péče, ale také dosud nevyužité proporcionálně nasmlouvané kapacity lůžek JIP. 
Jde o program, v tomto státě zatím výjimečný, zabývající se péčí o nemocné s cévními mozkovými příhodami, od prvotní diagnostiky, přes následnou léčbu po komplexní rehabilitaci. Jedná se o typicky interdisciplinární program, který musí koordinovat odborníky řady profesí, s jediným konečným cílem: minimalizovat následky mozkové příhody. Na detailním propracování tohoto programu v současné době pracuje kolektiv lékařů interního a neurologického oddělení nemocnice konsultačně propojen s odborníky především z fakultních pracovišť. 
V přípravě ke spuštění praktické realizace tohoto programu již byla podána změna 10 lůžek intermediální péče na 5 lůžek neurologické JIP a 5 lůžek interní JIP. Realizací tohoto programu v nemocnici se zajistí péče, která je zatím většině postižených naprosto nedostupná, a současně jde o obrovský motivační prvek především pro mladé pracovníky nemocnice na všech úrovních vzdělání. 
Předpoklad na úseku správy: 
Na provozním a technickém úseku se předpokládá po zavedení organizačních opatření na úseku údržby, strážní služby, telefonní ústředny, stravovacím provozu, technické kanceláři, skladovém hospodářství a v oblasti úklidových prací roční úspory cca 3 mil. Kč. K tomu budou muset být většinou vypsána nová výběrová řízení a také bude muset dojít k úpravám stávajících smluvních vztahů. 

Zjištěná negativa k 15. 12. 1999: 
1 ) Nevýhodná nájemní smlouva s provozem lékárny, roční ztráta činí nejméně 2,4 mil. Kč, tzn. celkem za tři a půl roku činí 8,4 mil. Kč. 
2) Zkreslování hospodářského výsledku: 
- zaúčtování penále do výnosů před jeho zaplacením 
- nevytváření rezerv na pohledávky za zdravotními pojišťovnami a na penále ze závazků po splatnosti (trvale je evidováno cca 16 mil. Kč závazků po splatnosti). 
3) Absence výběrových řízení u velkého počtu dodavatelů 
4) Daňový únik - nebyla odvedena daň, sociální a zdravotní pojištění z nepeněžního příjmu u pojistné smlouvy pro případ ušlého výdělku pracovníků managementu při pracovní neschopnosti (navíc tato pojistná smlouva u společnosti ALIANZ byla uzavřena bez vědomí zaměstnanců NB) 
5) Nevýhodná finanční půjčka od společnosti Fresenius Praha ve výši 2,8 mil. Kč - půjčka byla podmíněna odběrem 5000 ks dialyzátorů ročně v pevně stanovené zahraniční měně a nevýhodné ceně cca o 100 Kč/ks vyšší ve srovnání s cenou pro jiného odběratele od stejné společnosti po celou dobu její splatnosti. Vznikla tak ztráta řádově 500 tis. Kč/rok a tedy celkem 1 ,25 mil. Kč po dobu platnosti smlouvy. Navíc jsou dodávky fakturovány se 14ti denní splatností a u jiného odběratele s 3měsíční dobou splatnosti 
Absence vzdělávání zdravotnických pracovníků 
Dále například: 
- nevýhodná doba splatnosti - nemocnicí plošně fakturována doba splatnosti 14 dní, v resortu se běžně používá až 6 měsíců, přičemž NB trvale platí hluboko po dni splatnosti - obdržení 2 penalizačních faktur na 700 tis. Kč 
- upřednostňování věřitele - např. lékárna 
neoprávněná úhrada služeb - platba služeb, jež byly dle smlouvy součástí smluvní částky - nejméně cca 340 tis. Kč 
- špatné účtování služeb 
- formální nedostatky při výběrových řízeních, znamenající jejich neplatnost 

Závěr: 
Na základě uvedených skutečností mohu prohlásit, že Nemocnice Blansko byla jenom z finančního hlediska prokazatelně poškozena nejméně o 10 mil. Kč. 
Veškeré kroky, které jsem zjistil, směřovaly k zániku Nemocnice Blansko (výběrová řízení, skladba lůžek atd.). Za nejdůležitější však považuji, že nebyla stanovena koncepce Nemocnice Blansko a tím byla bezprostředně ohrožena její existence. Vzhledem k uvedeným opatřením očekávám v roce 2000 kladnou změnu hospodářského výsledku 0 8 mil. Kč a tím vyvedení nemocnice z červených čísel. V roce 2001 pak očekávám hospodářský výsledek ještě o 5 mil. Kč lepší. 
Na úseku medicínském předpokládám zahájení činnosti centrálního příjmu a zahájení cerebrovaskulárního programu. 

V Blansku dne 15.12.1999 Ivan Kozák v.r. ředitel Nemocnice Blansko

zpět