Nemocnice Blansko informuje 
V průběhu několika posledních let žádala NB několikrát státní orgány o přidělení dotace na výměnu oken v budově polikliniky, jejichž stáří je 33 roků a byly v havarijním stavu. Až v průběhu roku 2000 se podařilo ve spolupráci s OÚ zajistit finanční prostředky na výměnu oken v budově polikliniky NB. Ve 3. čtvrtletí roku 2000 proběhlo výběrové řízení na dodavatele těchto oken a byl zajištěn souhlas stavebního úřadu se stavebními.úpravami. Byla vybrána plastová okna v členění křídel a barevného provedení jako původní dřevěná okna. Vlastní realizace této akce byla zahájena 4. 12. 2000 a ukončena 27. 12. 2000. V této krátké době byla vyměněna všechna okna v budově polikliniky, tzn. v každé ordinaci muselo být provedeno odstěhování, zakrytí nábytku; vybourání starého okna, usazení nového okna z plastových profilů a provedení dokončovacích zednických prací. NB řešila také otázku vzniklou s likvidací vybouraných dřevěných oken, a proto jsme požádali znovu OÚ Blansko, vedoucí finančního referátu, dopisem zn. PR-354/00 ze dne 4. 12. 2000 o možnost prodeje těchto vybouraných okenních křídel s tím, že neprodaná okna budou rozbita, roztříděna na sklo a dřevo, přičemž sklo by se odvezlo do sběrných surovin a dřevěné rámy by mohly být prodány jako palivové dřevo. OÚ, referát finanční, nám odpověděl dopisem ze dne 6. 12. 2000 zn. RF/2936/NO takto, cituji: "Jelikož stará okna jsou stavebním odpadem, je Nemocnice Blansko povinna postupovat stejným způsobem jako při jiných stavebních úpravách, tedy vzniklý odpad (vybouraná okna) zlikvidovat běžným způsobem". Je třeba zdůraznit, že tato odpověď je přesně v souladu s platnými zákony o hospodaření se státním majetkem ČR. Na závěr se dodatečně omlouváme všem pacientům, kteří polikliniku navštívili v průběhu měsíce prosince 2000, za prašné a hlučné prostředí, které zde při výměně oken panovalo a zároveň chceme poděkovat všem lékařům, v jejichž ordinacích byla výměna prováděna, za jejich pochopení a ochotu při vlastní realizaci této akce. 
Ing. Jindřich Dvořák provozní a technický útvar 
Zpravodaj 1/2000

zpět