Prohlášení představenstva Okresního sdružení České lékařské komory Blansko ze dne 10. 7. 2000 

Česká lékařská komora (ČLK) je ze zákona garantem odborné úrovně lékařské péče, a proto představenstvo okresního sdružení ČLK Blansko žádá všechny poskytovatele zdravotní péče o dodržování koncepce zdravotní péče jednotlivých oborů a zásad poskytovaní diferencované péče v komplexnosti a návaznosti služeb. 
Nemůžeme souhlasit s některými nekompetentními mediálními prohlášeními představitelů Nemocnice v Blansku k zásadním koncepčním otázkám léčebné péče o pacienty s chirurgickými onemocněními, s cerebrovaskulárními onemocněními a CT diagnostikou (počítačová tomografie). Zejména jako nekoncepční hodnotíme snahu o zřízení druhého okresního pracoviště počítačové tomografie, které v konečném důsledku bude nadbytečně odčerpávat finanční prostředky, kterých se mnohdy ve zdravotnictví prokazatelně nedostává.Tento záměr rovněž neodpovídá celostátní koncepci radiologie (obor zabývající se diagnostikou pomocí ionizujícího záření). Výše uvedená mediální prohlášení považuje OS ČLK za neetická a zavádějící.
OS ČLK Blansko je znepokojena mediálními zprávami o zřízení samostatné takzvané iktové jednotky v Nemocnici Blansko, která nebyla personálně a technicky schválena OS ČLK.
OS ČLK vyzývá všechny lékaře okresu Blansko, aby v dalším období úzce odborně a organizačně spolupracovali a všechny otázky související s dalším rozvojem zdravotnictví na okrese řešili po vzájemném projednání a v souladu s racionálním využíváním zdrojů jednotlivých zdravotnických zařízení. 
OS ČLK opakovaně deklaruje, že je připraveno jednat a podílet se na naplňování koncepce zdravotnictví na okrese Blansko.

prim. MUDr. Jan Machač
předseda OS ČLK Blansko

zpět