Záležitosti nemocnice - Zpravodaj č.9 8/00


V uplynulém měsíci červenci se Nemocnice Blansko stala opět předmětem diskusí. V blanenské nemocnici byly vybudovány neurologická jednotka intenzívní péče a chirurgická pohotovost. Aktivity nemocnice s tímto související vyvolaly kritickou reakci u Okresního sdružení ČLK Blansko. 
Dozorčí rada Nemocnice Blansko (dnes ji tvoří členové MR) se záležitostmi nemocnice důkladně zabývala na svém jednání 24. 7. 2000 (viz. níže uvedená usnesení). Ve snaze co nejvíce ozřejmit současný vývoj v Nemocnici Blansko bylo umožněno novinářům na tiskové konferenci 28. 7. 2000, která se konala na radnici, vznášet dotazy nejen na představitele města, ale i na ředitele nemocnice Ing. Kozáka, okresní zdravotní radovou MUDr. Královcovou a na předsedu OS ČLK MUDr. Machače. 
PhDr. Jaroslava Králová zástupkyně starosty 

Usnesení č. 1 Dozorčí rada Nemocnice Blansko na svém zasedání dne 24. 7. 2000 přijala zprávu starosty Města Blansko o výsledcích jednání na ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví MUDr. Bohumilem Fišerem, Dr. Miroslavou Ouředníkovou, ředitelkou kanceláře ministra, Dr. Michalem Pohankou, 1 . náměstkem ministra, Dr. Jaroslavem Skalickým, ředitelem odboru veřejné správy, za účasti poslanců p. Sobotky a p. Vávry a konstatuje, že ministerstvo zdravotnictví nemá zásadních námitek k započaté realizaci koncepce rozvoje Nemoc- nice Blansko. Současná Dozorčí rada nemocnice Blansko bere na vědomí upozornění ministerstva zdravotnictví na možná rizika naplánování koncepce rozvoje Nemocnice Blansko v ekonomické oblasti. 
Usnesení č. 2 Dozorčí rada Nemocnice Blansko ukládá řediteli Nemocnice Blansko zpracovat do 14. 8. 2000 detailní rozbor investic realizovaných v období 1-6/2000 a výhled předpokládaných investic v období 7-12/2000 včetně rozboru předpokládaných ekonomických dopadů na hospodaření Nemocnice Blansko v období 2000 - 2003. Výhled bude zpracován ve variantě s využitím státní dotace, eventuelně z vlastních zdrojů nemocnice. 
Usnesení č. 3 Dozorčí rada Nemocnice Blansko ukládá starostovi Města Blansko vyvolat jednání s OkÚ Blansko o aktuální situaci převodu majetku Nemocnice Blansko ze státu na město a VZP Blansko o způsobu financování koncepce nemocnice a informovat dozorčí radu o výsledcích jednání. 
Usnesení č. 4 Dozorčí rada Nemocnice Blansko ukládá řediteli Nemocnice Blansko seznámit Dozorčí radu Nemocnice Blansko s obsahem smlouvy s Fakultní nemocnicí Brno. 
Usnesení č. 5 Dozorčí rada Nemocnice Blansko ukládá starostovi Města Blansko informovat vedení Nemocnice Blansko a představitele lékařů a zaměstnanců Nemocnice Blansko o výsledcích dosavadních jednání a o přijatých opatřeních. 

zpět