MĚSTO BLANSKO A USNESENÍ VLÁDY ČR č. 367

Vláda ČR přijala 18. dubna 2001 Usnesení č. 367 o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení. Tímto Usnesením ukládá ministru financí zrušit všechna dosud nerealizovaná rozhodnutí o privatizaci zdravotnických zařízení vydaná Ministerstvem financí a pokračovat v privatizaci zdravotnických zařízení, kterých se netýkají přílohy usnesení uvedené v bodě I/2b tohoto usnesení. V případě Nemocnice Blansko se jedná o převedení majetku formou bezúplatného převodu do majetku města. Návazně na přijetí tohoto usnesení se uskutečnilo dne 2.5.2001 jednání na Ministerstvu zdravotnictví o způsobu převodu majetku a o dalším programu rozvoje Nemocnice Blansko. Toto jednání doplní připravený poslanecký den poslance Parlamentu České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky dne 5.5.2001, kde proběhne, kromě jiného, projednání tezí privatizačního projektu bezúplatného převodu majetku Nemocnice Blansko na město.

V průběhu návštěvy pana poslance Sobotky má proběhnout další jednání o umístění Finančního úřadu v Blansku, seznámení s problémem Obchodní akademie a jednání na úrovni přednostů Okresního úřadu Blansko a Vyškov.

Ing. Miloslav Kala, starosta Města Blansko,    www.blansko.cz  

zpět