ZDRAVOTNICTVÍ v podání politických stran aneb volby 2002


KDU-ČSL 
prohlašuje, že zdraví občana je nejen z jeho hlediska, ale i z hlediska společnosti jednou z největších hodnot. Proto je povinností státu, aby všem občanům zajišťoval a zaručoval dostupnou zdravotní péči. Za základ této péče považujeme systém veřejného zdravotnictví, které je založeno na všeobecném, povinném, solidárním zdravotním pojištění. Největším problémem zdravotnictví je v současné době jeho financování. Zrušení regulace nákladů na zdravotní péči a její převedení na platby za výkony, vedlo spolu s dalšími nedostatky v koncepci zdravotnické politiky, k nadměrnému, často neúčelnému čerpání prostředků z pojistného a nakonec až k jejich dnešnímu nedostatku. Náprava tohoto stavu je možná jen opětovným zavedením nezbytných kontrolních a regulačních mechanismů. Ty však musí svým charakterem odpovídat změnám, k nimž v průběhu dosavadní transformace zdravotnictví došlo. Jsme přesvědčeni, že prvním, zásadním krokem ke stabilizaci výdajů na zdravotní péči je standardizace léčebných postupů včetně jim odpovídající optimální farmakoterapie. Ta umožní přechod od současného bodového systému ke sdružování výkonů do plateb za diagnózu a k uplatnění plateb za zaregistrovaného pojištěnce (kapitační systém) v primární péči. V nemocnicích chceme zavést kombinaci paušálních plateb s platbami za diagnózu. Uplatňování léčebných standardů musí být doplněno souborem dalších opatření zaměřených na snížení nákladů na léky, zejména důslednou kategorizací léčiv, regulací cen monopolních výrobců, kontrolou preskripce, optimalizací léčebných postupů a zásobování léky v nemocnicích. Za jedno z důležitých opatření, které omezí neúměrné narůstání počtu zařízení poskytujících zdravotní péči, považujeme zavedení akreditace pracovišť. Právo a souhlas k poskytování určitého druhu zdravotní péče chceme podmínit nejen úrovní jejich přístrojového vybavení a odborností personálu, ale i jeho zkušeností vyplývající z určité četnosti prováděných léčebných výkonů. Prostředky získané ze všeobecného zdravotního pojištění jsou prostředky veřejnými, a proto musí být vydávány v režimu veřejného financování. KDU-ČSL bude prosazovat, aby v rámci okresu (regionu) byl formou veřejné soutěže na základě obecně závazných kritérií vyhledáván nejlepší poskytovatel zdravotních služeb. Chceme, aby síť takto vybraných zdravotnických zařízení poskytovala zdravotní služby každému, bez ohledu na to, kde je pojištěn a aby záruku za jejich úhradu pojišťovnou převzal stát. KDU-ČSL nepodpoří snahy o překotnou privatizaci lůžkových zařízení, protože současné příjmy poskytovatelů zdravotní péče nevytvářejí dostatečné zdroje na splácení privatizovaného majetku a neúnosně zatěžují pojistný systém. Jsme přesvědčeni, že významné místo v nemocniční péči náleží veřejně prospěšným neziskovým organizacím. Chceme, aby v každém okrese existovala alespoň jedna nemocnice s postavením veřejnoprávního subjektu. Budeme prosazovat systém financování zdravotní péče z více zdrojů. Jsme přesvědčeni, že kromě zdravotního pojištění se na něm musí podílet i státní rozpočet a rozpočty místní či regionální. Ze státního rozpočtu chceme financovat vysoce specializované náročné programy a investice, místní a regionální příspěvky by měly vyjadřovat zájem příslušné komunity na územní dostupnosti zdravotnických služeb, na jejich rozsahu a kvalitě. Snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich provozních nákladů považujeme za naprosto nezbytné. Administrativní náklady spojené s výběrem pojistného chceme omezit sloučením zdravotního a nemocenského pojištění a případně i jejich společným výběrem se sociálním pojištěním. KDU-ČSL je přesvědčena, že garantem odborné a etické úrovně zdravotnictví musí i v budoucnu zůstat příslušné profesní komory. 
 
KSČM

ZDRAVÍ NEMŮŽE BÝT ZBOŽÍM
Ústava ČR garantuje právo na bezplatnou zdravotní péči všem občanům. Toto právo vytváří nejen podmínky pro jednotlivé občany, ale pro budoucnost celé společnosti. Zdraví nemůže být zbožím - v nemoci jsme si všichni rovni. 
Proto chceme:
Opustit tržní koncepci v oblasti poskytování zdravotní péče, protože je zcela vzdálena potřebám společnosti i etice povolání pracovníků ve zdravotnictví. Obnovit regulační funkci státu ve zdravotnictví a dodržet tak garanci ústavní zásady o bezplatné zdravotní péči na základě veřejného solidárního zdravotního pojištění. Jako základ systému zdravotní péče stanovit program všeobecné zdravotní prevence, včetně aktivní podpory zdravého životního stylu obyvatel. Postupně zlikvidovat systém přímých plateb pacienta za poskytnutou zdravotní péči, vyjma platby za zbytnou a nadstandardní péči. Zachovat a rozvíjet základní síť zdravotnických zařízení, aby jejich služby
byly pro občany dostupné i územně. Soukromou zdravotní péči orientovat především na oblast zvláštních a nadstandardních služeb (které ovšem mohou poskytovat i zdravotnická zařízení ve veřejném sektoru). Přijmout účinná opatření proti předražování léčiv (např. v oblasti regulace dovozu léčiv, pravidel provozování lékárenské služby a snížení obchodní přirážky u léků). Postupně zrušit spoluúčast pacientů na úhradě nezbytných léčiv. Zabezpečit hygienickou kontrolu všech výrobků i služeb, které mohou ovlivnit zdravotní stav obyvatel. Lázeňskou péči v rozsahu, kdy tvoří součást léčebného procesu, podporovat a podřídit účinné kontrole státní zdravotnickou správou. Rozšířit podle možností podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění. Zastavit privatizaci nemocnic, podpořit působení zdravotnických zařízení v rámci různých forem veřejného sektoru, zejména jejich převod do majetku obcí. Omezit diktát pojišťoven nad zdravotnictvím, sjednotit systém zdravotního pojišťovnictví (včetně likvidace nadměrného počtu zdravotních pojišťoven) a snížit touto cestou výdaje. Systém zdravotního pojištění propojit se systémem státního a obecního financování, podřídit veřejné kontrole a budovat na základě principu samosprávy pojištěnců (rozšiřovat jejich podíl na rozhodování o využití prostředků). Na základě propracování nového systému zrušit bodovací systém hodnocení práce zdravotnických zařízení, který je dnes nevýhodný pro pacienty i lékaře. Nový systém založit především na kapitačním principu (tj. především podle počtu ošetřených pacientů, nikoli bodováním výkonů) s hodnocením práce lékařů podle výsledků nezávislé kontroly. Obnovit zdravotnický výzkum s důslednou kontrolou a regulací jeho efektivnosti. Zabezpečit průběžné, státem podporované postgraduální vzdělávání lékařů a středního zdravotního personálu. Podporovat ekonomické sdružování soukromých lékařů poskytujících zdravotnické služby širší veřejnosti. Jako důležitou součást zdravého způsobu života všestranně podporovat zejména rekreační sport občanů. Přijmout zákon o tělesné výchově a sportu v úzké vazbě na zajištění zdraví občanů. 
 
US
Zdravotní péče
Lidské zdraví je individuální hodnota a péče o něj je především odpovědností každého jednotlivce. Kvalita a rozsah zdravotní péče musí zajišťovat dohodnutý společenský standard. Nové a progresivní lékařské postupy jsou stále dražší a proto mohou být zaváděny jen úměrně ekonomickým možnostem společnosti. V případech, kdy v důsledku onemocnění nebo úraz dojde k ohrožení sociálního postavení občana nebo jeho rodiny, musí účinně vypomoci solidární systém veřejného zdravotního pojištění. Zvyšování kvality zdravotní péče je provázeno napětím mezi množstvím finančních prostředků a objemem poskytované zdravotní péče. Struktura a statuty mnohých poskytovatelů jsou stále ještě nevhodné, správa veřejných prostředků zdravotními pojišťovnami není vždy efektivní, přežívá představa o "zdravotnictví zdarma", kterou stávající zdroje nemohou pokrýt. Společenské a finanční ocenění práce lékaře i dalších zdravotníků je nedostatečné, jsou tolerovány poruchy ve vzájemných vztazích plátců, pojišťoven a zdravotnických zařízení a jejich dodavatelů. Chceme výrazně posílit systém prevence nemocí, podpory a ochrany zdraví. Budeme usilovat o to, aby se postupně vytvořila různorodá vlastnická struktura zdravotnických zařízení. Systém financování převážné části zdravotní péče z povinného pojištění, založený na mezigenerační solidaritě, chceme vyváženě propojit s osobní odpovědností jednotlivce a rodiny, jež je vyjádřena individuálním a rodinným připojištěním a finanční spoluúčastí. Za tímto účelem se zasadíme o průhledný systém zdravotní péče, který jasně stanoví, jaká péče je plně garantována státem (hrazená solidárním pojištěním), která péče předpokládá spoluúčast a která je hrazena ze soukromého připojištění nebo přímou platbou. Náš přístup:Cílem je: Dostupný a efektivní systém ochrany a obnovy zdraví, směřující k plnohodnotnému životu a prodlužování jeho délky. Proto budeme prosazovat: aby občané byly plně informováni o ceně zdravotní péče a o tom, proč a v jakém rozsahu ji budou hradit aby dostupnost zdravotní péče respektovala dopravní, územní a další aspekty posílení vlivu regionů na rozhodnutí o optimalizaci zdravotnických zařízení aby se základním článkem zdravotní péče stal praktický lékař, který se jako budoucí rodinný lékař stane průvodcem a garantem zdravotní páče pro každého občana dořešení vlastnických vztahů ke zdravotnickým zařízením a zajištění rovného přístupu k veřejným zdrojům aby všichni poskytovatelé zdravotní péče měli rovné právo ucházet se o veřejné finanční prostředky včetně investičních vymezení garantované péče a možných režimů plateb, pomocí vhodných úhradových mechanismů vytvářet optimální strukturu a návaznost ambulantní a lůžkové péče postupnou reformu rozpočtových a příspěvkových organizací směrem k veřejnoprávním společnostem vytvoření podmínek pro připojištění a postupnou přípravu zavedení systému celoživotního zdravotního pojištění  Budeme podporovat:  ekonomickou odpovědnost zdravotních pojišťoven za výsledky svého hospodaření a jejich pluralitu vytvoření koncepce prevence, podpory a ochrany zdraví osvětu v otázkách zdravého způsobu života
 
ODS
HLAVNÍ ZÁSADY NAVRHOVANÉ REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ
V posledních deseti letech proběhla ve zdravotnictví výrazná modernizace, občané mají k dispozici množství nových metod, prostředků a léčiv a taktéž podíl HDP plynoucího ročně do zdravotnictví (cca 7 %) odpovídá evropskému průměru.
 Souběžně však neproběhla změna hluboce zakořeněných sociálních a kulturních
zvyklostí občanů. Většina občanů nadále pokládá své zdraví nikoliv za individuální, ale veřejný statek, o který je povinen pečovat "bezplatně" stát, z čehož dále pramení značné nadužívání a zneužívání těchto "bezplatných" zdravotních služeb.  Velká většina občanů nadále nemá základní informace o tom, kolik na zdravotnictví přispívá a kolik z něj čerpá a to zvláště občané, za které platí zdravotní pojištění stát.  Taktéž zdravotníci a zdravotní pojišťovny nejsou příliš motivováni k efektivnímu chování v systému veřejného zdravotního pojištění a přenášejí zodpovědnost za financování zdravotnictví pouze na stát.  Pokud se nepodaří cílenými a dotaženými reformními kroky změnit tyto zvyklosti občanů i zdravotníků, je každá reforma zdravotnictví předem odsouzena k zániku. Cílem navrhované reformy zdravotnictví nemůže být nic jiného než dosažení co nejlepšího zdravotního stavu obyvatelstva. Navrženými nástroji k dosažení tohoto cíle jsou tržní principy, které vnesou do zdravotnictví nezbytné efektivní chování jak pacientů, tak lékařů a zdravotních pojišťoven (efektivní, k systému zdravotnictví solidní chování se finančně vyplatí, neefektivní a nesolidní chování se nevyplatí). Nutnost nové definice ústavních práv pacienta Současná definice práva pacienta na bezplatnou péči je překážkou jakékoliv reformy zdravotnictví, neboť vůbec nebere v potaz ekonomické možnosti státu. Navrhuji proto následující definici: Pacient má právo na bezplatnou zdravotní péči v rozsahu daném zákonem, přiměřenou svým zdravotním potřebám a finančním možnostem veřejného zdravotního pojištění v době vzniku těchto zdravotních potřeb. Nezbytnost zúžení rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění Navrhuji zúžit rozsah služeb, dnes hrazených z povinného veřejného zdravotního pojištění. Jde o služby, které v podstatě nejsou službami zdravotními (např. doprava vyjma záchranné služby, ubytování a strava v lůžkových zařízeních, sociální péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních), dále jde o služby, jejichž čerpání či nečerpání může pacient ovlivnit prevencí (např. většina zubní péče) a konečně jde o služby, které si pacient vybírá sám, bez doporučení svého praktického lékaře (specializovaná a lůžková péče nevyžádaná praktickým lékařem). Těmito změnami dojde k většímu soustředění prostředků na vlastní zdravotní péči a k omezení nadužívání a zneužívání zdravotních služeb. Návrh reformy předpokládá, že rozsah zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění definuje zákon. Nezbytnost definice obsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění Navrhuji, aby o obsahu zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění rozhodovaly zdravotní pojišťovny, neboť ty musí být zodpovědné za vyrovnanost svých rozpočtů (dnes jim jak příjmy tak výdaje určuje někdo jiný) a mají k tomu též nejvíce nezbytných informací. Obsah zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění je dán Základním zdravotním plánem, stejným pro všechny zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny mohou v tomto Základním pojistném plánu omezit léčbu banalit a soustředit tak finanční prostředky na léčbu opravdu závažných nemocí a zdravotních stavů. Navrhuji též, aby zdravotní pojišťovny mohly svobodně nakupovat zdravotní služby pro své klienty u vzájemně si konkurujících poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů, lůžkových zařízení a.t.d.) a mohly též systémem smluvních vztahů postupně vytříbit síť lékařů, lůžkových zařízení apod. a to eliminací nejhůře a nejdráže pracujících zdravotníků a zařízení. Individuální či rodinné pojištění každého občana Navrhuji přejít od stávajícího systému s většinou "státních pojištěnců" k systému, v němž je každý občan individuálně či rodinně pojištěn u jim vybrané zdravotní pojišťovny jím vybraným zdravotním plánem.Omezením rozsahu a obsahu zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění totiž vzniká širší prostor pro komerční připojištění a pro nabídku množství kombinovaných pojistných plánů (kombinace Základního pojistného plánu s různými typy komerčního připojištění). Každý občan má pak možnost vybrat si pro něj prospěšný, vhodný a finančně únosný pojistný plán u vzájemně si konkurujících zdravotních pojišťoven. Likviduje se tak současná nezbytnost buď se spokojit s dnešními rovnostářskými zdravotními službami, nebo si obstarat lepší na existujícím černém trhu.Základní regulační prvek na straně nabídky. Navrhuji umožnit zdravotním pojišťovnám uzavírat takové smluvní vztahy s lékaři a zdravotními institucemi a užívat takové způsoby plateb (kapitační platby, platby za diagnosu, paušální platby apod.), které nutí poskytovatele zdravotních služeb poskytovat za dané peníze optimální rozsah, obsah a četnost zdravotních služeb, neboť logicky ztrácejí zájem indukovat u pacientů poptávku po dalších zdravotních službách Základní regulační prvky na straně poptávky Navrhuji mimo zachování současných prvků spoluúčasti, zavést limitovaný poplatek při prvním kontaktu pacienta se systémem zdravotní péče v kalendářním roce a dále zavést poplatek za lékařskou pohotovost (vyjma záchrannou službu) a platbu za pohyb ve zdravotním systému bez doporučení praktického lékaře. Jde o cílené nastavení regulačních prvků tam, kde mají dle zkušeností ze světa největší regulační účinek, aniž by ohrožovaly zdraví pacientů. Navrhuji dále možnost limitovaného individuálního zvyšování a snižování pojistného zdravotními pojišťovnami v závislosti na přístupu pacienta k prevenci, v závislosti na solidním chování v systému zdravotní péče a v závislosti na výši spoluúčasti. Co přinese navrhovaná reforma zdravotnictví občanům Možnost výběru zdravotního plánu dle potřeb, přání a možností. Možnost legálního nákupu všech služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a tím likvidaci černého trhu ve zdravotnictví. Namísto zastaralé a kvalitativně různorodé sítě lůžkových zařízení moderní síť kvalitně vybavených nemocnic. Jinak řečeno: náhradu kvantity kvalitou. Větší šanci na uzdravení či přežití, neboť namísto hrazení banalit a zbytných vyšetření a ošetření zbude více peněz na léčbu opravdu závažných onemocnění a zdravotních stavů. Co přinese navrhovaná reforma zdravotnictví zdravotníkům Dlouhodobě stabilní prostředí pro podnikání. Více finančních prostředků. Na svém zdraví a kapse motivovaného pacienta. Co přinese navrhovaná reforma zdravotnictví zdravotním pojišťovnám Dlouhodobě stabilní prostředí pro podnikání. Více rozhodovacích pravomocí při nakládání se zdravotním pojištěním. Širší prostor pro komerční připojištění. 
 
ČSSD 
Zdravotnictví
Zdraví občanů pokládáme za veřejný zájem, zdroj a bohatství společnosti a podmínku dobré kvality života, nikoli pouze soukromý zájem a statek.. Veškeré rozhodování o zásadních otázkách ve zdravotnictví otevřeme pro širokou veřejnou a demokratickou diskusi. V oblasti zdravotnictví hodláme vycházet z evropských tradic a zkušeností i ze specifik vývoje a reality v České republice. Právní prostředí upravíme podle evropských úmluv. Podpoříme právní ochranu pacientů. Racionalizačními opatřeními chceme zabránit růstu nákladů a poklesu kvality poskytované péče. Klademe zvláštní důraz na prevenci a podporu zdraví. Cíle stanovené Světovou zdravotnickou organizací pro evropské země pokládáme za závazné, zejména dosažení větší rovnosti jednotlivých skupin občanů ve zdraví. Významnější omezení solidarity ve zdravotní péči je proto pro nás ve vztahu k občanům s nízkými příjmy, nemocným a starým nepřijatelné. Naproti tomu odmítáme solidaritu při poskytování prostředků a služeb z veřejných prostředků určených na zdravotnictví, pokud jsou neúměrně nákladné nebo významně nepřispívají k zachování života a udržení zdraví. Systém úhrad poskytovatelům zdravotní péče musí změnit jejich motivaci směrem ke zlepšování hospodárnosti v nakládání s veřejnými prostředky při udržení vysoké kvality zdravotní péče. Budeme dávat přednost rozpočtovému financování s kontrolou kvality poskytované péče před výkonovým systémem se snahou regulovat dostupnost péče poplatky a dalšími omezujícími opatřeními. Rozhodujícím zdrojem financování bude veřejné zdravotní pojištění. Prioritou vlády bude odstranění trvajícího chaosu a libovůle. Budeme usilovat o standardizaci dostupnosti, personálního a materiálního vybavení a kvality poskytované péče.Budeme klást důraz na racionalizaci sítě zdravotnických zařízení s koncentrací nákladné péče s jejich jasným postavením a definovanou odpovědností. Zvláštní pozornost budeme věnovat racionalizaci v oblasti lékové politiky. Dostupnost zdravotní péče musí být garantována zákonem s odpovědností státu a příslušných územních celků. Budeme prosazovat účelnou rajonizaci zdravotnických zařízení při zachování možnosti svobodné volby zdravotnického zařízení. Výběr zařízení pro síť musí být korektní, s jasnými pravidly a kritérii, kontrolovatelný a objektivně přezkoumatelný. Budeme dbát na zajištění dostupnosti služeb a využití kvalifikovaného personálu i po případném zrušení zařízení. Současně budeme směřovat k přiblížení poměru mezd zdravotníků ve vztahu k průměrné mzdě k poměru, který je obvyklý v zemích EU. Budeme klást důraz na dlouhodobý rozvoj péče na základě koncepce jednotlivých oborů a systematické celoživotní vzdělávání zdravotníků. Budeme dbát na minimalizaci neefektivních nákladů, např. spojených se správou veřejného zdravotního pojištění, a to i cestou sloučení zdravotního a nemocenského pojištění. Budeme podporovat rozvoj využívání informačních technologií ve zdravotnictví při zajištění ochrany osobních dat. Budeme zlepšovat podmínky pro uplatňování prevence, propagaci zdravého životního stylu, rehabilitace, podporu zdravých životních podmínek a jejich kontrolu. Jde o povinnost státu a nejen soukromý zájem každého jednotlivce.

zpět