Tisková zpráva Nemocnice Blansko ze dne 14.9.2001

  Nejdůležitější událostí od poslední tiskové konference Nemocnice Blansko bylo slavnostní otevření pracoviště počítačového tomografu na oddělení RDG dne 31. srpna, 2001. Tento akt znamenal dokončení první etapy, jež byla prezentována po mém nástupu do funkce ředitele Nemocnice Blansko koncem roku 1999. Byla zachována existence akutní zdravotní péče a další stabilizace nemocnice jak po stránce odborné, tak ekonomické. Dokladem toho je uzavřený smluvní vztah  se všemi rozhodujícími zdravotními pojišťovnami v současném objemu poskytované zdravotní péče na období Slet a kladné hospodaření nemocnice při zajištění nemalých investic a podstatném zvýšení mezd zaměstnanců a to i za předcházející období, kdy tomu tak nebylo.
Ve věci pořízení CT přístroje byla ukončena veřejná obchodní soutěž rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. srpna 2001 č.j. 5150/Ol-151/3384/Ol-Hm s tím, že se zamítá návrh uchazeče obchodní společnosti GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. Praha, a rozhodnutí zadavatele Nemocnice Blansko ze dne 30.5.2001 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "dodávka CT přístroje" potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu s cit. Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí orgánu dohledu nabylo právní moci dnem 7.9.2001 a tímto dnem se stalo vykonavatelným. S ohledem na tento závěr budeme požadovat tiskovou opravu od zástupců periodika Monitor včetně dalších kroků vzhledem k urážlivému textu v daném článku "Všechno se dá obejít" tohoto periodika ze dne 31.8.2001.
S vlastním pořízením CT přístroje v nemocnici Blansko nedošlo k žádnému navýšení ceny uvedené v nabídce uchazeče ve veřejné obchodní soutěži.
Nemocnici Blansko již nic nebrání ke vstupu do druhé etapy dalšího rozvoje a jejího začlenění v rámci krajské koncepce. 
Nic  na  tom  nezměnily  ani  snahy  těch,  kterým  tato  činnost  v  Nemocnici  Blansko nevyhovovala  či  těm,  kterým nevyhovoval  nový management z důvodu  vazeb na ten předcházející.  Štvavé  články  různých  osob  napadající  nemocnici  a její  zaměstnance, podepsané výhradně novinářskou značkou -Šr-, tak nemohly zmařit dobrou a poctivou práci těchto lidí a tím jejich výsledek. Při nástupu do funkce jsem uvedl, že je nutná doba 3 let k tomu, aby výsledky přesvědčily o správné cestě, po které se nemocnice vydala. Dne 15. listopadu tomu budou dva roky a tak je ještě jednoleté období přesvědčit ty, kde se to doposud nepovedlo.  Nebudeme  však  tolerovat  nikoho,  kdo  úmyslně  poškozuje  dobré jméno nemocnice.                                Ivan  Kozák Ředitel Nemocnice Blansko

  Zpráva za oblast LPP.
V uplynulém období došlo ke stabilizaci odborného potenciálu Nemocnice Blansko. Nově vybudovaná pracoviště mají za sebou zkušební provoz a pracují v plném provozním nasazení. Odborný personál splňuje předepsané odborné standardy. V Nemocnici Blansko se neobjevují zásadní provozní ani odborné problémy. Otevření pracoviště CT naplnilo poslední bod odborného programu NB, vytyčeného před 2 lety. V současné době na tomto pracovišti probíhá zkušební provoz, který ještě plně nevyhovuje všem odborným požadavkům lékařů, ale je předpoklad, že během krátké doby přejde pracoviště na plný provoz a dojde tak k uspokojení všech odborných požadavků nejen ze strany lékařů Nemocnice Blansko, ale též externích odborníků.
Prim. MUDr. Lubomír Novotný, odborný ředitel

  Zpráva ekonomického úseku
Hospodaření Nemocnice Blansko za období 1. pololetí 2001 vykazuje zisk ve výši 1.160 tis. Kč s tím, že plán výnosů je plněn na 51,45%, což v absolutní hodnotě představuje překročení o částku 2.564 tis. Kč a plán nákladů je plněn na 50,79%, což představuje v absolutní hodnotě překročení plánovaných nákladů o částku 1.397 tis. Kč. Z výše uvedeného se dá vyvozovat, že je reálný předpoklad k udržení ziskovosti Nemocnice Blansko v roce 2001. Celkový stav závazků k datu 30.6.2001 je 17.560 tis. Kč, pohledávky ke stejnému datu činí 25.169 tis. Kč, objem nesplacených jistin úvěrů je ke stejnému dni ve výši 993 tis. Kč.
Ing. Petr Ondřík ekonomický ředitel

  Zpráva za provozní a technický útvar.
Od minulé tiskové konference probíhalo v Nemocnici Blansko další naplňování v oblasti dispozičního řešení celkových prostor. Došlo k rekonstrukci prostor na radiodiagnostickém oddělení, do kterých byl umístěn a dán do provozu počítačový tomograf. Softwarové vybavení přístroje Siemens Emotion mimo jiné umožňuje odesílání a příjímání nasnímaných řezů na vzdálená pracoviště. Připojení přes rychlou telefonní linku ISDN bude sloužit ke komunikaci  se  smluvními  pracovišti  vyššího  typu  v Brně  a  ke  konzultacím  u komplikovanějších CT vyšetření. Byla vypracována studie týkající se rekonstrukce kuchyně, která bude muset být provedena z důvodu platnosti nových zákonů a v současné době byla předložena dvěma odborným firmám k oponentnímu  šetření.  Je předložena k stavebnímu řízení rekonstrukce plicního pavilonu,  kam  budou  umístěny  a  rozšířeny  po  odchodu  LSPP  stávající  ambulance (hematologie, alergologie, endokrinologie). Z přístrojové techniky byl dále dán do provozu nový fibrobronchoskop na plicním oddělení, nové 24kanálové EEG Multiscan na neurologickém oddělení a na oddělení OKB analyzátor glukózy. Na provozní útvar byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím a počítačová stanice. Nemocnice Blansko si tak vlastními zaměstnanci zajišťuje zahradnické služby a rovněž zpracování stavebních částí projektových dokumentací pro svoje potřeby. Od 18. června 2001 byla zprovozněna nová digitální telefonní ústředna s možností dvojího spojení na spojovatele.
Ing. Jindřich Dvořák vedoucí provozního a technického útvaru

                                                               zpět