Občasníček NB - informace vedení nemocnice 
č. 12/2000 

1. Informace z jednání mezi NB a OP VZP Blansko byla prodloužena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP do 30. 6. 2004 v objemu stávajících akutních lužek 
byly schváleny výkony NEU JIP s datem od l. 10. 2000 
od l. 1. 2001 je odsouhlaseno poskytování a úhrada zdravotní péče lůžkového oddělení tzv. včasné rehabilitace o počtu 30 lůžek a výkony počítačového tomografu (CT) 
2. Pozvánka na seminář "Zeptejte se ředitelů... Dne 7. 12. 2000 se ve 14.00 hod. v jídelně NB uskuteční druhý seminář "Zeptejte se ředitelů". Na semináři budou účastníci seznámeni s bližšími informacemi týkajícími se mikulášské besídky. 
3. Odpověd ředitele NB starostovi města Blanska na stížnost p. Šrámka ( plus odpověď ekonomického ředitele, odborného ředitele a správce NB a stížnost p. Šrámka) Vážený pane starosto, zasílám Vám stanovisko ke stížnosti pana Šrámka,jež jste mi podstoupil k vyjádření. K bodu jedna citované stížnosti uvádím, že předkládaná stížnost pacienta nebyla nikdy podepsána, je nutno ji považovat za anonymní a veškeré další úvahy pana Šrámka považovat v takovém případě pouze za spekulativní. K uvedenému předmětu stížnosti bylo podáno vyčerpávající vysvětlení při tiskové konferenci konané dne 27.10.2000, kde mohl pan Šrámek v případě dalších nejasností vznést dotazy, což neučinil. V návaznosti na vzpomínaný článek "Nemocnice upadá a primář odchází" jsem přesvědčen, že jestli na blanenském okrese některá nemocnice upadá, potom to rozhodně není Nemocnice Blansko, byt' to je zjevné přání pana Šrámka. 
V bodě dvě pan Šrámek požaduje moji veřejnou omluvu za obsah textu, uveřejněný v Občasníčku NB č. 10/2000. V průběhu celého období, kdy jsem byl ve funkci ředitele Nemocnice Blansko, pan Šrámek ve svých článcích nepravdivě a záměrně zkresleně informoval o dění v Nemocnici Blansko s cílem ji, ale hlavně její vedení, zdiskreditovat a poškodit v očích široké veřejnosti. Dokladem toho jsou uveřejňované články, kde jediný novinář pan Šrámek má závěry přesně opačné, než všichni ostatní objektivní zástupci medií. Tuto skutečnost změnil až kabelový televizní přenos na základě Vašeho rozhodnutí, za což děkuji. Zavádějící tvrzení, která neměla konce, nás vedla k uveřejnění článku v Monitoru, který věci uváděl na pravou míru. Neetičnost, a morální nedostatek pana Šrámka v jeho článcích nastala už dokonce před mým nástupem do funkce např. uveřejněním mojí soukromé adresy. V těchto praktikách nedošlo k žádné změně. Na základě těchto skutečností trvám na podivném morálním chování kde nejsou oči a uši a jsem přesvědčen o tom, že v průběhu zmiňovaného období nastala často situace, kdy by se měl omluvit pan Šrámek! 
Já se mu nemám za co omlouvat. V posledním bodě žádá pan Šrámek o opatření, v němž mojí povinností bude jemu zasílat pozvánky na tiskové konference Nemocnice Blansko. Je plně v kompetenci ředitele a na jeho rozhodnutí, komu pozvánku zašle. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl v předcházejícím bodě, zasílám pozvánky těm zástupcům medií, kteří o průběhu tiskovky informují pravdivě a objektivně. Protože ve článcích pana Šrámka často zazněla záměrně zavádějící informace o hospodaření a činnosti Nemocnice Blansko, nevidím důvod pana Šrámka zvát na tyto tiskovky. Sdělené informace si následně stejně zpracuje dle obrazu svého. Ve smyslu diskriminace mně nepohodlných novinářů jsem rovněž neposlal pozvánku zástupcům Slovácké.jiskry či Večerní Prahy.... . Na závěr. Drtivá většina lidí působících v Nemocnici Blansko, vzhledem k tomu, že se , jedná o inteligentní lidi, si v průběhu uplynulého roku udělala svůj názor na to, kde je pravda. Nemáme zájem reagovat na provokativní a někdy až vulgární články uveřejňované v Monitoru. Učinil jsem tak jen ve vzpomínaném případě a ještě jednou, a to odpověď kolektivu zaměstnanců lékárny, jehož si vážím. Nemá smysl v tom pokračovat, byť - na rozdíl od názoru pana Müllera - si články umíme všichni v nemocnici napsat sami. Pochybovat tak o tom lze spíše v případě pana Šrámka. A to ať už se jedná o obsahovou odbornou náplň (jak má fungovat oddělení neurologie a nemocnice vůbec), kdy se stává bez cizí pomoci ze dne na den špičkovým znalcem oboru, tak hlavně po pravopisné stránce, kdy jeho stížnost obsahuje množství hrubých pravopisných chyb, za které by se jistě styděl žáček obecné školy. To ostře kontrastuje s jeho prohlášením, kde se hrdě hlásí k Syndikátu novinářů a napadá názor pana PaedDr. Ioleše, s nímž plně souhlasím. Nemáme zájem již více ztrácet čas tímto způsobem, neboť naší činností je řídit a rozvíjet Nemocnici Blansko, k čemuž je nám tato aktivita přítěží. 
V Blansku 5.1 2000 Ivan Kozák ředitel Nemocnice Blansko 

Příloha č. 1 
Vyjádření ke stížnosti pana Šrámka k mé odpovědi v nemocničním Občasníčku mě vyprovokovalo hrubé zkreslování skutečností ze strany zmíněného pana Šrámka, které trvá celou dobu mého působení v Nemocnici Blansko. Na všem, co jsem ve své odpovědi uvedl trvám, se jménem pacienta jsem doposud seznámen nebyl, a z těchto důvodů necítím nejmenší důvod k omluvě. Ing. Petr Ondřík ekonomický ředitel Příloha č Výše uvedený mne skutečně navštívil s anonymním dopisem, ke kterému s potutelným úsměvem uvedl možného autora, což nijak nepotvrdil. Vysvětlil jsem tomuto "novináři" opakovaně to, co jsem napsal posléze do vyjádření, publikovaného v Občasníčku nemocnice. Přesto byl otištěn článek s anonymním dopisem (ať si pan Šrámek i vydavatel říká co chce, podpis pod ním čtenáři neviděli) bez jakékoli snahy o sebemenší reprodukci názoru z naší strany. Nemám a ani v budoucnu nebudu mít za co se panu Šrámkovi omlouvat, protože lež zůstává lží, i když se on a jeho pan vydavatel bude budou snažit sebevíc ji překrucovat. Dále nehodlám v žádném případě vést polemiky na stránkách Monitoru, jak se dožaduje pan vydavatel v úvodníku posledního čísla. Tiskovina plná honů na čarodějnice, nesnášenlivosti vůči komu zvenčí (viz též článek p. Šrámka v posledním čísle) mi příliš zavání. Takhle začínal Mussolini, Hitler a všichni ostatní, které nemám rád. Nebudu svými příspěvky zajišťovat obživu těm, kteří takové názory prezentují. 
MUDr. Lubomír Novotný odborný ředitel 

Příloha č. 3 
Vyjádření ke stížnosti p. Šrámka Znovu prohlašuji, že mě nikdo neinformoval o jméně pacienta, který si stěžoval na stravu v Nemocnici Blansko. Z tohoto důvodu byla tato stížnost pro mě anonymní a tak je také podáno moje vyjádření k této stížnosti. Nemám se tedy za co p. Šrámkovi omlouvat. 
Ing. Jindřich Dvořák vedoucí provozního a technického útvaru 


4. Informace provozně technického útvaru 
Důležité upozornění pro privátní lékaře 
Na základě kontroly ČIŽP OI Brno provedené dne 17.10.2000 v oblasti odpadového hospodářství Vám sdělujeme, že NB již nadále nemůže od soukromých lékařů provádět shromaždování, evidenci a likvidaci infekčního odpadu. Z tohoto důvodu bude tato služba pro privátní lékaře zrušena k 31.12.2000. Společně s tím toto bude upraveno v nájemních smlouvách . Každý lékař si musí sám smluvně zajistit likvidaci infekčního odpadu s firmou, která vlastní koncesi na provádění těchto služeb. Kopii této smlouvy předloží do 31.12.2000 na právní útvar NB a tato se stane nedílnou součástí nájemní smlouvy. Dále upozorňujeme , že každý lékař je povinen vést průběžnou evidenci infekčního odpadu , přepravní listy předávat na OÚ a vždy do 15.2. předat na OÚ - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za předcházející rok. Hlášení o produkci odpadů za rok 2000 zabezpečí za Vás Nemocnice Blansko. Znovu upozorňujeme všechny privátní lékaře, že musí mít souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, který vydává referát životního prostředí okresního úřadu. Pokud bude provedena kontrola z CIZP u soukromého lékaře a ten tento souhlas nebude mít, hrozí mu pokuta až několik desítektisíc korun. Pro Nemocnici Blansko zajišťuje služby spojené s infekčním odpadem firma TOPENVItech Brno a.s., ale zároveň Vás upozorňujeme , že na trhu je mnoho jiných firem, které likvidují tyto odpady a záleží jen na Vás, kterou firmu si zvolíte. Sdělujeme, že Nemocnice Blansko obdržela státní dotaci na výměnu oken v hlavní budově polikliniky NB, tzn. bez lékárny, dětských ambulancí, vestibulu, plicní ambulance, psychologická amb., psychiatrická amb., LSPP . 
V současné době bylo ukončeno výběrové řízení a vlastní montáže oken budou probíhat v následujících termínech: 4.-10.12.2000 S.N.P. a 4. N.P. (stomatologie) 1 17.12.2000 3.N.P. (kožní, oční, ORL, revmatologie, neurologie, gynekologie) a 2.N.P. interní, diabetologie, ORL, gynekologie, urologie, ortopedie, chirurgie, praktický lékař, 1 8.-23. 12.2000 1 . N.P. ambulance praktických lékařů, interní amb., logopedie 25.-3 1 .12.2000 společné prostory 1 8.-23. 22.2000 25.-3 1 .12.2000 Výměna oken bude probíhat jak v dopoledních tak v odpoledních hodinách, je třeba aby si každý lékař zajistil na příslušný den, který bude po vzájemné dohodě upřesněn, hlídání ordinace. Přesný termín je třeba dohodnou na tel. 488 137, nebo 458. 

zpět