Občasníček NB - informace vedení nemocnice 
č. 1/2000 

Právě dostáváte do rukou první číslo Občasníčku NB, který má za cíl Vás informovat o všem důležitém, co se v naší nemocnici děje. Chtěli bychom touto formou odstranit komunikační bariéry mezi vedením nemocnice a zaměstnanci, případně ostatními subjekty, působícími v Nemocnici Blansko. Předpokládáme, že tyto informace budou pro Vás přínosem a zároveň Vám nabízíme možnost se aktivně podílet na vytváření obsahu Občasníčku, což znamená možnost uveřejnění Vašich názorů, připomínek, poznatků, ale také např. prezentace, sdělení či přehled ordinačních, hodin Vaší ambulance všem čtenářům. Těším se na spolupráci s Vámi a na společná setkání i nad stránkami Občasníčku NB. 
Ivan Kozák 

Novinky ze života Nemocnice Blansko 

v prvních týdnech roku 2000 se uskutečnila výběrová řízení, na základě jejichž výsledku byli jmenováni do funkce: 
primář interního oddělení MUDr. Naděžda Formánková 
ekonomický ředitel Ing. Petr Ondřík 
přednosta oddělení nukleární medicíny Ing. Stanislav Krejsta, 
již v roce 1999 bylo uskutečněno výběrové řízení na funkci odborného ředitele (zástupce pro LPP) na jehož základě byl jmenován prim. Lubomír Novotný a v současnosti je vypsáno výběrové řízení na funkci primáře neurologie - standardní a následné péče a iktové jednotky a na funkci hlavní sestry Nemocnice Blansko. 
v prvním čtvrtletí 2000 byly podepsány s privátními subjekty dodatky nájemních smluv s tím, že byly odstraněny formální nedostatky v původních kalkulacích.V průběhu měsíce března budou předloženy k podpisu definitivní dodatky nájemních smluv s nově stanovenými sazbami nájemného, délky smluvních vztahů a ostatních podmínek, tak aby byly splněny podmínky naplnění zákona o hospodárném nakládání se státním majetkem a zároveň byla privátním subjektům poskytnuta garance nájemního vztahu na několik let. 5. Nabídka privátním lékařům 
Z důvodu zjišťování celkového zájmu o využití služeb sanitářů NB pro soukromé ambulance se obracíme na všechny soukromé lékaře. 
Pokud máte zájem o služby sanitářů NB (např. převozy pacientů, doprovod na vyšetření,..) kontaktujte hlavní sestru NB - Jana Šenkýřová, linka 136 

6. Otevřená odpověď' kolektivu zaměstnanců lékárny nemocnice v Blansku 
Vážení zaměstnanci, odpovídám na váš dopis ze dne 11.2.2000 ve věci provozu lékárny v nemocnici Blansko. Považuji za vhodné rovněž popsat sled událostí tak, jak se skutečně staly, doplněné i konkrétními čísly, které vám při psaní dopisu zřejmě opomněla paní Dr. Navrkalová sdělit. 
Nájemní smlouva byla uzavřena s účinností od 1.10.1996. Výše nájemného byla stanovena na 600 tisíc Kč ročně. Vyhodnotil jsem ekonomické podklady nákupu léčiv a zdravotnického materiálu z roku 1995, kdy lékárna byla ještě celý poslední rok součástí organizace Nemocnice Blansko s tím, že tržby v tomto roce dosáhly výše přibližně 55 milionů Kč ročně. Nemocnice Blansko v současnosti nenakupuje zdravotnický materiál prostřednictvím lékárny v objemu přibližně 10 milionů Kč ročně. Při předpokládaném růstu cen a zvyšujícím obratu se tedy roční tržby lékárny pravděpodobně pohybují cca 60 milionů Kč ročně. Z výpočtu zisku lékárny je objem dodávaný Nemocnici Blansko 10 milionů Kč ročně, se kterým dále nebudeme ve výpočtu uvažovat, přestože je pro nemocnici počítána marše minimálně 5%. Průměrná obchodní přirážka je u lékáren cca 18%, tzn. po odpočtu mzdových a ostatních nákladů mimo nájemné vychází výše hrubého zisku před zdaněním asi 5 milionů Kč ročně pro provozovatele lékárny. 
V souvislosti s tímto výpočtem jsem se setkal s paní Dr. Navrkalovou a nabídl ji prodloužení smlouvy za podmínky stanovení ročního nájemného ve výši 2.4 milionů Kč ročně. Pro informaci se u pronajatých lékáren běžně stanovuje nájemné ve výši až 60% hrubého zisku. Dalším příkladem může posloužit jistá lékárna s přibližně třetinovými tržbami, která platí nájemné 1.2 mil. Kč ročně. Majitelce lékárny Dr. Navrkalové se tato nabídka zamlouvala a se slovy "to jsem ani nečekala" přídavkem nabídla dodávky pro Nemocnici Blansko teoreticky bez obchodní přirážky. Jediný požadavek z její strany byla délka platnosti smlouvy a to změna na dobu 3 let místo 1 roku v návrhu smlouvy. Tomuto požadavku jsem vyhověl a takto byl zpracován upravený návrh smlouvy. 
Jaké bylo moje překvapení, když na další schůzce, kam se dostavila spolu s jejím právním zástupcem, byl tento návrh označen jako nepřijatelný z ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že jsem se mohl mýlit (na rozdíl od neomylných odborníků), požádal jsem paní Dr. Navrkalovou, aby v tomto případě podložila svá slova účetními doklady - stačily mi tržby lékárny za jeden měsíc. Nebylo tak učiněno. Schůzka se odročila na další termín s tím, že situace bude ze strany lékárny přehodnocena a bude předložen její návrh. Tak se také stalo a nový návrh Dr. Navrkalové zněl na částku nájemného ve výši 1.2 milionů Kč ročně. Už sice dvojnásobná nabídka ze strany nájemce oproti původnímu nájemnému je nezvyklá, ale na základě uvedených skutečností je však i tato výše pro Nemocnici Blansko nepřijatelná. Proto byla současné provozovatelce zaslána výpověď nájemní smlouvy s účinností od 1.1.2000. 
Nemocnice Blansko vykázala za rok 1999 ztrátu 6,35 milionů Kč, v předcházejících letech dalších více než 25 milionů Kč a pronájem lékárny za směšnou částku je jedním z důvodů. Nestandardní platební morálka lékárně ze strany vedení Nemocnice Blansko oproti opožděným platbám ostatním věřitelům dává tušit další toky takto náročně vydělaných peněz. Ale teď zpět k vašemu dopisu. 
Dejte Nemocnici Blansko konečně klid tím, že lékárna přestane na ní takto finančně parazitovat ve prospěch několika jedinců. Dejte všem zaměstnancům Nemocnice Blansko možnost bez nejistoty dále pracovat ve prospěch všech pacientů. 
Při zajištění zisku z provozu lékárny jistě bude i Nemocnice Blansko umět zřídit jedno z nejmodernějších lékárenských pracovišť'. Je možné, že Nemocnice Blansko nebude sponzorovat neziskové organizace v Blansku, ale zato např. zřídí iktovou jednotku pro léčení pacientů s cévní mozkovou příhodou včetně jednotky intenzivní péče, chirurgickou ambulanci, komplexní rehabilitaci včetně vodoléčby či komplexní pracoviště hemodialýzy: 
Jsem opravdu velice překvapen jakou důvěru máte u paní Dr. Navrkalové, jestliže vám dává návrhy smluv ke konzultaci. Ač se pohybuji v těchto vztazích již několik let, s tímto postupem jsem se nesetkal. Zajímalo by mě současně, zda paní doktorka vám předkládá také hospodářský výsledek lékárny. 
Doufám, že na základě uvedených skutečností budete se mnou souhlasit, že snaha o rozumnou dohodu z mojí strany byla. Za podmínek nabízených Dr. Navrkalovou vůbec se mi nejeví pro Nemocnici Blansko logické a výhodnější uzavřít dohodu jí předloženou. Zároveň nechávám na vašem, jistě nikým neovlivňovaném uvážení, zda nabídka byla seriozní nebo likvidační. 
Jsou informace, které vám byly prezentovány, tak stejně pravdivé a důvěryhodné jako zpráva o současné výpovědi 40 zaměstnanců Nemocnice Blansko? Potom se již ničemu nedivím. 
Jsem pevně přesvědčen o tom, že toto rozhodnutí pomůže prosperitě Nemocnice Blansko jako celku, protože mi právě záleží na spokojenosti všech pacientů a nikoliv jen zákazníků lékárny. 
Všechny své síly věnuji (na rozdíl od několika osob, podílejících se dříve na řízení nemocnice) tomu, aby blanenským občanům tato nemocnice sloužila co nejlépe a oni se nemuseli za veškerou hospitalizační péčí vydávat do Boskovic nebo do Brna. 
Není potřeba vašich obav dalšího osudu v zaměstnání, pro váš kolektiv z důvodu změny provozovatele lékárny rozhodně nekončí zaměstnaní v tomto provozu. To vám slibuji. 
Na závěr nejenom vašemu kolektivu, ale všem, kdo potřebují řešit problémy či konzultovat jakékoliv vzniklé situace, nabízím možnost se mnou a mými spolupracovníky tyto záležitosti řešit osobně. Dveře se v ředitelně Nemocnice Blansko už od listopadu loňského roku nezavírají, neboť pracujeme pro dobrou věc a to není potřeba tajit! Toto byla moje první a doufám poslední reakce na stránkách Monitoru, jenž po dobu pěti měsíců prostřednictvím svého redaktora ve funkci experta pro zdravotnictví napsal o nemocnici v Blansku tolik nesmyslů, kterým mohou věřit jenom lidé myslící stále ještě v období minulých desetiletí. 
V Blansku dne 5. března 2000 
Ivan Kozák ředitel Nemocnice Blansko 

zpět