Občasníček NB - informace vedení nemocnice 
č. 6/2000 


2. Zpráva k tiskové konferenci NB konané dne 30.6.2000 
1. Ekonomické a personální zhodnocení 1. pololetí roku 2000 
Hospodaření nemocnice za prvních pět měsíců roku 2000 vykazuje zisk ve výši 7.533.762 Kč s tím, že plán výnosů je v rámci nemocnice plněn na 47 % a plán nákladů je plněn na 42 %. 
Při detailnějším rozboru předložených výsledků je patrný kladný trend vývoje hospodaření nemocnice a oprávněnost nové ekonomické koncepce nemocnice spočívající v jejím rozdělení na malý počet samostatných nákladových středisek s pevně stanovenými plány nákladů a výnosů, kdy jen za první čtvrtletí roku 2000 byly dosaženy úspory v nákladech v celkové výši cca 1.036.000 Kč. 
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou mzdy a s nimi související odvody, léčiva, prostředky zdravotnické techniky, chemický materiál a odpisy hmotného či nehmotného investičního majetku. Celkové plnění plánu nákladů u mezd a s nimi souvisejících odvodů je v řádu 44 %, což plně odpovídá vyplacení 50 % 13 platu, ke kterému došlo v měsíci květnu. Další souhrnnou položkou jsou náklady na léky, prostředky zdravotnické techniky a chemický materiál, kde plnění je v řádu 48 %, což představuje zhruba 7 % překročení plánu, které v korunové hodnotě představuje částku 2.091.040 Kč. Zde je ale zapotřebí uvést, že změnou systému účtování skladových zásob byla na počátku roku zatížena z titulu skladových zásob k 31. 12. 1999 střediska OKB o částku 1.584.820,00 Kč a Hemodialýza o částku 744.353,00 Kč, takže v uvedených položkách je dosažena úspora 238.133,-- Kč. Plán odpisů je plněn na 24 %, neboť jeho konstrukce předpokládala realizaci nových programů a dovybavení jednotlivých oddělení novou přístrojovou technikou. Vzhledem k nutnému zpoždění, vyvolanému nejdříve nutností vyvést nemocnici ze závazků po splatnosti a poté i respektováním ustanovením zákona o veřejných zakázkách, dochází k nákupům uvedené techniky až nyní, na což je právě výše zmíněným ziskem dán dostatečný prostor. 
Velice významným a důležitým úkolem byla likvidace závazků po lhůtě splatnosti, které v listopadu 1999 činily téměř 18 miliónů Kč. Jak již bylo avizováno na poslední tiskové konferenci příznivý trend k jejich odstranění pokračoval i v dalším období s tím, že tyto závazky byly zlikvidovány ke dni 27.4.2000 při zachování konstantní výše pohledávek. 
V personální oblasti došlo v uplynulých pěti měsících roku 2000 k dokončení změn v administrativě a obslužných provozech a ke změně primáře neurologického oddělení, kde MUDr. Pavla Menšíka nahradil vítězný uchazeč vzešlý z výběrového řízení, Doc.MUDr. Pavel Strnad, Csc. 
2. Naplňování koncepce v odborné oblasti a očekávané události 
Byly stanoveny dva hlavní cíle a to vybudování tzv. "emergency" (urgentního příjmu) a cerebrovaskulárního programu (komplexní léčba cévních mozkových příhod). Zde je třeba říct, že historicky všechny koncepce zdravotnictví v okrese Blansko předpokládaly mimo jiné provoz a rozvoj neurologie v Nemocnici Blansko. Tato koncepce byla potvrzena výsledky výběrových řízení Ministerstva zdravotnictví ČR. 
První cíl je naplňován nejdříve realizací nepřetržité 24 hodinové chirurgické ambulance v nemocnici, přičemž personální zabezpečení je dojednáno s chirurgy fakultní nemocnice Brno. V měsíci červenci proběhne na OkÚ v Blansku výběrové řízení, přičemž realizace se při kladném výsledku předpokládá od 1.8. tohoto roku. Zabezpečení této pohotovostní služby je rovněž požadavkem jak představitelů města Blanska, tak okresního úřadu i zdravotní pojišťovny a je hlavně v zájmu obyvatel blanenského regionu. 
V rámci realizace cerebrovaskulárního programu byl zahájen provoz prvních dvou lůžek iktové jednotky, k níž bylo NB předloženo souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, České neurologické společnosti, OkÚ Blansko a města Blansko. Pod vedením nového primáře neurologického oddělení Doc. MUDr. Pavla Strnada, CSc., špičkového odborníka v této oblasti, se dořešuje personální zabezpečení a přístrojové vybavení. 
Po stránce dispoziční byla pro obě akce zpracována projektová dokumentace, zajištěno stavební povolení, ukončeno výběrové řízení na dodavatele a právě probíhají vlastní stavební práce v prostorách nemocnice. Tímto se omlouvám všem pacientům i ostatním za dočasně zhoršené podmínky (hluk) v nemocnici spojené s těmito pracemi k realizaci těchto úkolů. 
Mimo tyto hlavní dva úkoly nemocnice dále podporuje i ostatní již probíhající programy a další vzdělávání odborných pracovníků dle požadavků jednotlivých oddělení. 
Nemocnice Blansko s výhledem na chystané nové územněsprávní krajské uspořádání a ve smyslu zabezpečit obyvatelům blanenského regionu vysokou úroveň poskytované zdravotní péče uzavřela dohodu s Fakultní nemocnicí Brno o vzájemné spolupráci. Prvním krokem je již vzpomínané zabezpečení chirurgické pohotovosti lékaři z chirurgické kliniky FN Brno. Součástí této spolupráce je i zajištění odborné pomoci a odborného růstu zdravotnických pracovníků Nemocnice Blansko. 

Ivan Kozák 
ředitel Nemocnice Blansko 30.6.00 - zpráva k tiskové konferenci NB

3. Informace provozně-technického útvaru 
Na základě dotazů soukromých lékařů zvažuje NB zřízení služby pro soukromé lékaře spočívající k archivaci dokumentace pacientů. Jednalo by se o uložení dokumentace, s kterou se již nepracuje, ale která musí být z důvodu zákona archivována. Tato dokumentace by byla uložena v archivu NB v suterénu polikliniky v papírových krabicích s označením příslušného lékaře. Jednotné krabice o rozměrech 330 mm x 505 mm x 235 mm by dodávala NB. Poplatek za uložení této dokumentace by činil 1 krabice/rok/400,- Kč. 
V případě Vašeho zájmu se obraťte na provozní a technický útvar - tel. 135, 1 15. Následně by jste byli informováni o komplexním zajištění těchto služeb. Informace pro privátní lékaře 
V posledních několika dnech byl podepsán dodatek, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor téměř všemi privátními subjekty působícími v Nemocnici Blansko s výjimkou MUDr. Buchtové, MUDr. Trávníčka, MUDr. Řezníka. Spolu s tímto dodatkem obdrželi nájemci návrh nové smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku, která umožní soukromým lékařům stabilizovat svou pozici v Nemocnici Blansko. Doba nájmu činí 5 let, nájemné za užívání nebytových prostor se sjednává na dobu 3 let. Před uplynutím sjednané doby lze nájem ukončit pouze z důvodů taxativně uvedených ve smlouvě. Doba nájmu, která je v návrhu nové smlouvy uvedena, se opírá o vyjádření Okresního úřadu Blansko, které vychází ze stanoviska Ministerstva financí České republiky, dle kterého je možné majetek státu přenechat dočasně k užívání jiným subjektům formou výpůjčky či nájmu. Ministerstvo financí doporučuje uzavírat tyto smlouvy maximálně na dobu 5 let. 
Předkládaný návrh smlouvy je pracovní verzí, která může být pozměněna na základě opodstatněných výhrad vznesených nájemci. 
Nové smlouvy již uzavřeli MUDr. Weinhöfer, MUDr. Nerad, MUDr. Nechutová, MUDr. Kosek, PharmDr. Navrkalová, Mazánková Dana, Kalová Věra, Svobodová Jana, Přikryl Karel. 

zpět